Cultuurbeleid: Bedreigingen en kansen voor het onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cultuurbeleid: Bedreigingen en kansen voor het onderwijs by Mind Map: Cultuurbeleid: Bedreigingen en kansen voor het onderwijs

1. Bij het bereiken van deze infrastructuur worden er een aantal uitganspunten gehanteerd: -Het behouden, versterken en uitdragen van cultuur -Het geven van ruimte aan de ontwikkeling, samenhang en spreiding van kunst -Het waarborgen van kwaliteit Hierbij wordt er nauw samengewerkt met de verschillende gemeenten van de provincie. Bij deze samenwerking ligt de focus op een aantal doelstellingen: -Er moet een goede culturele en sociale infrastructuur komen -De maatschappelijke deelname en positie van jongeren moet versterkt worden -Het platteland moe sociaal en vitaal worden -De dwarsverbanden met cultuur moeten zichtbaar worden

2. De uitvoerende taken worden vooral gedaan door Dutchculture, de sectorinstituten en de cultuurfondsen. Hierbij hebben de Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland een ondersteunende, begeleidende en stimulerende rol.

3. Doe het niet alleen, maar doe het samen. Samen sta je sterker en kun je meer bereiken!

4. Door samenwerking met andere mensen en/of instellingen wordt men gestimuleerd om te gaan ondernemen en op een zo'n creatief mogelijke wijze activiteiten te organiseren die bijdragen aan cultuureducatie.

5. Stimuleer de ondernemende geest en gedachten!

6. Cultuur kan een belangrijke rol spelen bij lokale educatieve, economische, sociale en fysieke activiteiten. Het is daarom van belang om samen te werken met andere scholen en/of culturele instellingen.

7. Leg lokale verbindingen!

8. De beleidspunten zijn: -Cultuuronderwijs op school en in de vrije tijd -Creatieve industrie, talentontwikkeling en digitalisering met name bij archieven en openbare bibliotheken. Ook stimuleert het de samenwerking van musea. En door subsides aan gemeenten in het kader van het armoedebeleid wil het de toegankelijkheid van cultuur behouden, specifiek voor kinderen.

9. Grijp stimulansen aan! :

10. De kansen van en in het huidige cultuurbeleid

11. In het jaar 2013 is er in totaal 200 miljoen euro bezuinigd op kunst en cultuur. Vanaf het jaar 2013 moet elke gemeente 23 procent per jaar gaan besparen op het gebied van kunst en cultuur.

12. De bedreigingen van het huidige cultuurbeleid: Het grote begrotingstekort en de nieuwe bibliotheek- en erfgoedwetgeving

13. Provinciaal cultuurbeleid: De provincie Overijssel werkt aan sociale actie om een goede sociale en culturele infrastructuur te bereiken.

14. Er zijn verschillende cultuurfondsen. Elk cultuurfonds richt zich op een ander cultuurgebied en heeft zijn eigen manier om instellingen te ondersteunen. Een aantal voorbeelden van cultuurfondsen zijn: -Podiumkunst (alle vormen van professionele podiumkunst) -Fonds voor Cultuurparticipatie (Amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur) -Creatieve industrie en architectuur (Architectuur, vormgeving, games, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en videoclips) -Het Mondriaanfonds (Beeldende kunst en erfgoed) -Het Nederlands Filmfonds (Film) -Het Nederlands Letterenfonds (Literatuur) Cultuurfondsen spelen een steeds grotere rol. Zij ondersteunen de ontwikkeling van professioneel talent na het onderwijs. Dit wordt gedaan door samen met de Rijksoverheid programma's op te zetten die de doorstroming en ontwikkeling van talent bevordert.

15. Cultuurfondsen zijn fondsen die als doel hebben om activiteiten op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren. Gezelschappen, instellingen, producties en ensembles die geen rechtstreekse subsidie van het Rijk krijgen, kunnen mogelijk terecht bij een cultuurfonds. Cultuurfondsen dragen bij aan de dynamiek en de vernieuwing in de cultuursectoer, doordat zij subsidies geven aan instellingen en kunstenaars.

16. Uitganspunt internationaal cultuurbeleid: Culturele instellingen zijn zelf verantwoordelijk om de uitwisseling met het buitenland en vorm te geven. De overheid heeft hierbij de rol om de markt zo ruim mogelijk te maken en te houden voor deze culturele intstellingen.

16.1. Gericht op een aantal doelen en doelgroepen:

16.2. -Kunstenaars en culturele instellingen

16.3. -Het benutten van kunst en cultuur voor buitenlandse instellingen

16.4. -Het streven naar een internationaal niveau van Nederlandse topinstellingen

16.5. Voor het internationale cultuurbeleid zijn er twee instanties verantwoordelijk, namelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

17. Het rijk richt zich op verschillende doelgroepen: -Mensen tot dertig jaar oud; Voor deze groep is er een CJP-pas beschikbaar. Deze pas kost vijftien euro en geeft aantrekkelijke kortingen op diverse voorstellingen, maar ook in diverse winkels. -Achterstandsjongeren; Voor deze groep bestaat er het cultuurfonds. Dit fonds stelt 450 euro per kind per jaar beschikbaar voor bijvoorbeeld toneel- of muzieklessen. -Ouderen; Door het programma Convenant ouderen wordt de cultuurparticipatie van oudere mensen bevorderd. Dit wordt gedaan door het versterken van het artistiek-inhoudelijke kunstaanbod voor ouderen. Daarnaast is het voor elke leeftijd mogelijk om een Museumjaarkaart aan te schaffen. Met deze kaart kun je bij meer dan 400 musea gratis naar binnen. De kosten van deze kaart zijn 49,95 euro per jaar, voor jongeren tot achttien jaar oud kost deze kaart 25 euro per jaar.

18. Nationaal cultuurbeleid: Het Rijk streeft ernaar om cultuureducatie een vast onderdeel te laten worden. Hier was in het jaar 2013 een budget voor van twintig miljoen euro.

19. Op verschillende niveaus/schalen: Internationaal, Nationaal, Provinciaal en Regionaal/Gemeentelijk.

20. Internationaal cultuurbeleid: het hedendaagse cultuurlandschap is internationaal en cultureel, het terugtrekken binnen eigen landsgrenzen is niet meer mogelijk.

21. Stichting Kunst en Cultuur Overijssel is in het culturele bestel van de provincie de verbindende schakel. Dit kom door het fiet dat deze stichting verschillende aspecten van het culturele veld onderhoudt. Hierbij staat de missie centraal om te werken aan een gezond cultureel klimaat met ruimte voor het maken van kunst. Daarnaast wordt de gemaakte kunst gepresenteerd en geïnformeerd aan een zo groot mogelijk publiek. Ook onderhoudt het KCO contact met onderwijsinstellingen, omdat zij willen dat cultuureducatie beter geïntegreerd moet worden in het schoolbeleid. De binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten moeten beter op elkaar worden afgestemd, zodat kunst en cultuur als heel vroeg geïntroudeerd kan worden bij kinderen.