Инвестиции

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Инвестиции by Mind Map: Инвестиции

1. Понятие

1.1. Парични средства,които се превръщат в активи за осъществяване на стопанската дейност на предприятието

2. Видове инвестиции

2.1. Според ролята на инвестициите за съсдаване и функциониране на предприятието

2.1.1. Преки инвестиции

2.1.2. Коствени инвестиции

2.2. Според съдържанието и насочеността

2.2.1. Ново строителство

2.2.2. Подмяна на дълготрайни активи

2.2.3. Инвестиции за иновации

2.2.3.1. Продуктови иновации

2.2.3.2. Технологични иновации

2.2.3.3. Управленски инивации

2.2.4. Финансови инвестиции

2.2.5. Други

3. Инвестиционни процеси

3.1. Предпроектни проучвания

3.1.1. Относно номенклатурата

3.1.2. Относно технологиите за производство

3.1.3. Относно количествата за изработка от всеки вид продукт

3.1.4. Относно цените

3.1.5. Определяне на необходимите суровини,полуфабрикати и материали

3.1.6. Определяне на числеността на персонала

3.2. Технико-икономическа обосновка

3.3. Доставка на машини и оборудване

3.4. Строително монтажни работи

3.5. Въвеждане в експлоатация

3.6. Достигане на проектна производствена мащабност

4. Методи за оценка на иконмическата ефективност на инвестиционите проекти

4.1. Статични методи

4.1.1. По разходите

4.1.2. По печалбата

4.1.3. По срока на откупуване на инвестициите

4.2. Динамични методи

4.2.1. Нетна настояща стойност

4.2.2. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост

4.2.3. Метод на опита и грешката

4.2.4. Динамичен срок на откупуване

4.2.5. Други

5. Основни участници в инвестициония процес

5.1. Инвеститор

5.2. Проектант

5.3. Доставчик на машини и оборудване

5.4. Строително монтажха организация

5.5. Банка