Инвестиции

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Инвестиции by Mind Map: Инвестиции

1. същност:

1.1. парични и/или материални средства, които чрез инвестиционен процес се преобразуват в активи на предприятието, необходими за осъществяване на стопанската му дейност

2. видове :

2.1. преки и косвени

2.2. инвестиции за подмяна на дълготрайни активи, иновации, ново строителство, модернизация, инвестиции в персонала, финансови инвестиции

2.3. други

3. участници в инвестиционния процес :

3.1. инвеститор

3.2. проектанти, инжинери и икономисти

3.3. доставчик на оборудване и машини

3.4. строително-монтажна организация

3.5. банка

4. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционните проекти

4.1. Статични

4.1.1. По разходите

4.1.2. По печалбата

4.1.3. Срок на откупуване на инвестициите- за какъв период се възстановяват

4.2. Динамични

4.2.1. Нетна стойност

4.2.2. метод на вътрешна норма на възвращаемост

4.2.3. метод на опита и грешката

4.2.4. динамичен срок на откупуване

4.2.5. анюитетен

5. Инвестиционен процес

5.1. Инвестиционни проучвания

5.1.1. Проектни проучвания

5.1.1.1. технологии за производство

5.1.1.2. необходими машини и оборудване

5.1.1.3. съровини, материали и полуфабрикати

5.1.1.4. персонал

5.1.2. технико-икономическо задание

5.1.2.1. окрупено-кратко

5.1.2.2. детайлно

5.1.3. разработване на идеен проект

5.2. Капиталово строителство

5.2.1. Работен проект

5.2.2. строително-монтажни работи

5.2.3. доставка на машини и оборудване

5.2.4. въвеждане в експлоатация

5.2.5. достигане на проектната производствена мощност

6. Класификация според различни критерии:

6.1. според субекта който инвестира

6.1.1. чуждестранни

6.1.2. национални

6.2. според начина на влагане

6.2.1. преки

6.2.2. съпътстващи

6.3. според обекта на инвестиционно вложение

6.3.1. реални

6.3.2. финансови