Инвестиции

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Инвестиции by Mind Map: Инвестиции

1. Видове

1.1. според ролята за създаване и функционирането на обекта

1.1.1. преки (всичко нужно за функционирането-оборудване,машини..)

1.1.2. косвени (всичко нужно за създаване на инфраструктурата-пътища,ВИК..)

1.2. според насочеността на инвестициите в

1.2.1. ново строителство

1.2.2. разширение,реконструкция,модернизация

1.2.3. подновяване на износени дълготрайни активи

1.2.4. иновации

1.2.4.1. продъктови

1.2.4.2. технологични

1.2.4.3. управленски

1.2.5. персонал (подготовка,квалификация)

1.2.6. финансови (ДЦК,акции,облигации)

1.3. според субекта,който инвестира

1.3.1. национални

1.3.2. чуждестранни

1.4. според начина на инвестиционно вложение

1.4.1. пряко

1.4.2. съпътстващо

1.5. според обекта на инвестиции

1.5.1. реални

1.5.2. финансови

2. Инвестиционен процес

2.1. инвестиционни проучвания

2.1.1. предпроектни проучвания отностно

2.1.1.1. номенклатурата,количество,цени

2.1.1.2. технологията за производство

2.1.1.3. необходимите машини и оборудване

2.1.1.4. суровини и фабрикати

2.1.1.5. персонал

2.1.1.6. технико-икономическа обстановка за идеята

2.1.2. технико-икономическото задание

2.1.2.1. окрупнено

2.1.2.2. детайлно

2.2. капиталово строителство

2.2.1. работен проект

2.2.2. доставка на машини оборудване

2.2.3. въвеждане в експлоатация

2.2.4. достигане на проектната производствена мощност

3. Понятие

4. Основни инвеститори

4.1. инвеститор

4.2. проектант

4.3. доставчици

4.4. стоително-монтажна организация

4.5. банка

5. Метод за оценка на икономическата ефективност при проиизводствени проекти

5.1. статистически метод

5.1.1. по разходите

5.1.2. по печалбата

5.1.3. срок на откупуване

5.2. динамични методи

5.2.1. нетна настояща стойност

5.2.2. вътрешна норма на възвръщаемост

5.2.3. динамичен срок на откупуване

5.2.4. други

5.2.4.1. анюитетен метод

5.2.4.2. приходи-разходи

5.2.4.3. разходи-приходи

5.2.4.4. други