Инвестиции

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Инвестиции by Mind Map: Инвестиции

1. Видове

1.1. Според ролята на инвестициите за създаване и функциониране на обекта:

1.1.1. Преки

1.1.2. Косвени

1.2. Според съдържанието, насочеността:

1.2.1. 2.1 Ново строителство

1.2.2. 2.2. Разширение реконструкция и модернизация

1.2.3. 2.3. Инвестиции за подмяна на дълготрайни активи (износени)

1.2.4. 2.4. Инвестиции за иновации

1.2.5. 2.5. Инвестиции в персонала

1.2.6. 2.6. Финансови инвестиции

1.2.7. 2.7. Други

2. Основни участници

2.1. Инвеститор

2.2. Проектант

2.3. Доставчик на машини и оборудване

2.4. Строително-монтажна организация

2.5. Банка

3. Инвестиционен процес

3.1. Инвестиционни проучвания

3.2. Техноко-икономическо задание

3.3. Идеен проект

3.4. Работен проект

3.5. Доставка на машини и оборудване

3.6. Строително-монтажни работи

3.7. Въвеждане в експлоатация

3.8. Достигане на проектната производствена мощност

4. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционни проекти

4.1. Статични методи

4.1.1. По разходите

4.1.2. По печалбата

4.1.3. Срок на откупуване на инвестициите

4.2. Динамични методи