ИНВЕСТИЦИИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ИНВЕСТИЦИИ by Mind Map: ИНВЕСТИЦИИ

1. Видове инвестиции

1.1. Според ролята на създаване на обекта

1.1.1. Преки

1.1.2. Косвени-създаване на инфраструктура

1.2. Според съдържанието

1.2.1. За ново строителство

1.2.2. За разширение,реконструкция и модернизация

1.2.3. За подмяна на дълготрайни активи

1.2.4. За нововъведения-продуктови,технологични и управленски

1.2.5. За подготовка на персонала

1.2.6. Финансови инвестиции-акции,облигации,ценни книжа,рента

1.2.7. Други

2. Структура на инвестициите-относителният дял на отделните видове в общата съвкупност.По нея съдим за главните насоки на действие на предприятието.

3. Инвестиционен процес-съвкупност от дейности за осигуряване на първоначални инвестиции и преобразуването им в активи

3.1. Инвестиционни проучвания

3.1.1. Предпроектни проучвания

3.1.1.1. Относно номенклатурата,количеството и цените

3.1.1.2. Относно необходимите производствени машини

3.1.1.3. Относно технологиите за производство за всеки продукт

3.1.1.4. Определяне на необходимите суровини,материали и полуфабрикати

3.1.1.5. Относно числеността на персонала,квалификацията и заплащането

3.1.1.6. Относно технико-икономическата обосновка на идеята

3.1.2. Технико-икономическо задание

3.1.2.1. Разработване на идеен проект

3.1.2.2. Разработване на работен проект

3.1.3. Доставка на машини и оборудване

3.1.4. Строително-монтажни работи

3.1.5. Въвеждане в експлоатация

3.1.6. Достигане на проектната производствена мощност

3.2. Участници

3.2.1. Инвеститор

3.2.2. Доставчик на машини и оборудване

3.2.3. Проектант

3.2.4. Строително-монтажна организация

3.2.5. Банка

4. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционни проекти

4.1. Статични методи-използват се за оценка на проекти със срок от 2 до 3 години

4.1.1. По разходите-критерият за избор на проект е минимални разходи

4.1.2. По печалба-критерият за избор на проек е максимална печалба

4.1.3. Период на възвръщаемост-критерият е минимален срок

4.2. Динамични методи-отчита изменението на стойността във времето

4.2.1. Нетна настояща стойност (ННС)

4.2.2. Вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ)

4.2.3. Метод на опита и грешката

4.2.4. Динамичен срок на откупуване

4.2.5. Други методи