Инвестиции и инвестиционен процес

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Инвестиции и инвестиционен процес by Mind Map: Инвестиции и инвестиционен процес

1. Видове инвестиции

1.1. Според ролята за създаване и функциониране на обекта

1.1.1. преки

1.1.2. косвени

1.2. Според съдържанието и насочеността

1.2.1. ново строителство

1.2.2. разширение, реконструкция, модернизация

1.2.3. дълготрайни активи

1.2.4. иновации

1.2.5. инвестиции в персонала

1.2.6. финансови

1.2.7. други

2. Чрез инвестиционен процес се преобразува инвестициите в активи

3. Инвестициите са парични средства, но могат да са: материални, трудови и информационни

4. Инвестиционни проучвания

4.1. Предпроектни проучвания

4.1.1. номенклатура, количество от всеки вид, цените от определен вид

4.1.2. технологийте за производство на всеки един продукт

4.1.3. производствени машини и оборудване

4.1.4. сурвини, материали и полуфабрикати за призводството на продукцията

4.1.5. персонал

4.1.6. технико-икономическа обосновка

4.2. Технико-икономическо задание

4.2.1. окрупнено

4.2.2. детайлно

4.3. Разработване на идеен проект

4.3.1. капитално строителство

4.3.2. работен проект

4.3.3. доставка на машини и оборудване

4.3.4. строително-монтажни работи

4.3.5. въвеждане в експлатация

4.3.6. достигане на проектната производствена мощност

4.4. Участници в инвестиционния процес

4.4.1. инвеститори

4.4.2. проектанти, инженери и икономисти

4.4.3. доставчици

4.4.4. изпълнители

4.4.5. финансовите институции и банките

5. Според субекта който инвестира

5.1. чуждестранни

5.2. национални

6. Според начина на влагане и инвестиционни вложения

6.1. преки

6.2. съпътстващи

7. Според обекта на инвестиционното вложение

7.1. реални

7.2. финансови

8. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционни проекти

8.1. Статични методи

8.1.1. по разходите

8.1.2. по печалбата

8.1.3. по срок на откупуване на инвестициите

8.2. Динамични

8.2.1. нетна настояща стойност

8.2.2. вътрешната норма на възмръщаемост

8.2.3. динамичен срок на откупуване

8.3. Други методи

8.3.1. анюитетен

8.3.2. отношението приходи - разходи

8.3.3. отношението разходи - приходи

9. Класификация на инвестициите

10. Класификация на инвестиционния процес