Sessions G2 2013-2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sessions G2 2013-2014 by Mind Map: Sessions G2 2013-2014

1. Sessions realitzades 2013

1.1. Tbc maneig estudis controls

1.1.1. Tríptic Sanitat ECC, TIL

1.1.2. NOVA SESSIO

1.2. Portfoli

1.3. Seguretat pacient part1

1.4. Seguretat pacient part2

1.5. Noves Guies Gespoc

1.6. Protocol Abordatge Lumbalgies

1.7. CODI IAM

1.7.1. Material part 1

1.7.2. Material part 2

1.8. CODICTUS

1.9. Revisió RCP Atenció a l'urgència produida al centre

1.10. Sídromes Paraneoplàsics cutanis

1.11. Emocions i Relaxació

1.12. PAFES. Exercici físic

1.12.1. Fundació familiars Alzheimer FADESIA

1.12.2. Guia de prescripció

1.12.3. Sessió part 1

1.12.4. Sessió part 2

1.13. Vacunes Prevenar i grip

1.14. Rutes assistencials.

1.14.1. MPOC

1.14.2. IC

1.14.3. Diabetes

1.14.3.1. Ruta Assistencial

1.14.3.2. Pautes Harmonització Farmacoterapéutica DM2

1.14.3.3. Revisió insulines Castella

1.15. Ecografies a l’AP

1.16. Bifosfonats. Revisió bibliogràfica

1.17. Maletí Urgències

1.18. Recollida de mostres anàlisis clíniques

1.19. Procediments per obtenció sang punció venosa.

2. Sessions 2014

2.1. ACFA Camfic

2.2. TBC Estudi Contactes

2.3. Espirometria

2.4. Maneig ASMA

2.5. Retinografia

2.5.1. Atles

2.5.2. Presentació Retinografia 1

2.5.3. AMF Sistemàtica lectura retinos

2.5.4. Retinografia 2ª sessió

2.6. Dislipemies

2.7. Sessió Farmacòleg 14 maig

2.8. Ruta assistencial depressió

2.9. Control simptomes pal.liatius

2.10. Incapacitat temporal

3. Sessions 2015

3.1. Parto imminent

3.2. Apunts af gine

3.2.1. Sagnat uterí

3.2.2. Amenorrea

3.3. Taller migranyes camfic

4. Protocols, rutes, documents inter

4.1. Algoritmes digestiu

4.2. Ruta depressió

4.3. diagrama espatlla

4.4. Guia Fibro

4.5. Ruta diabetes

4.6. Ruta IC

4.7. Petició Prova lactasa

4.8. Hipotiroïdisme Gestació

4.9. Guia dc Reuma

5. Sessions 2016

5.1. Pla funcional ITS

5.2. Sesió dislipemia

5.2.1. Dubtes relatius ús Osakidetza Estatines

5.3. PSAP ATB Vies respiatòries

5.4. Certificats Defunció

5.4.1. Causes

5.4.2. exemple

5.5. Vitamina D. Dra Clavaguera

5.6. Poliquistosi rénal dominant

5.6.1. Consens català de MRC

6. 2017

6.1. modulos cdc tbc

6.2. Abreviacions oft

7. Urgències

7.1. Intoxicació benzos

7.1.1. Intox coca

7.1.1.1. Intox ENOL

7.1.1.2. Intox anfetas

7.1.1.3. Intox antidepressius

7.2. SEDOANALGESIA IAM DOLOR

7.3. Urgències pedia CMorales

7.4. Tratamiento de las infecciones dermatológicas en Atención Primaria

8. 2018

8.1. Instruccions

8.1.1. declaracions MDO