Educació Social dins de l'àmbit de justícia

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Educació Social dins de l'àmbit de justícia by Mind Map: Educació Social  dins de l'àmbit de justícia

1. L'educant

1.1. de subjecte inter a subjecte per a la educació

1.2. Responsabilitat de la seva pròpia vida

1.3. Voluntarietat pel canvi

1.4. Socialització i treball en grup

1.5. subjecte privat de llibertat

2. Necessitats de l'acció socioeducativa

2.1. Més temps disponible per a la tasca socioeducativa

2.2. Treball multidisciplinari

2.3. Recursos materials i econòmics

2.4. Implicació d'altres professionals

2.5. Espais dins dels Centres

3. Possibilitats i limitacions

3.1. Acció Socioeducativa

3.1.1. Com dur a terme?

3.1.2. Amb qui treballar plegats ?

3.1.2.1. Treball Multidisciplinari

3.1.3. Manca de recursos

3.1.4. Manca d'hores d'intervenció

3.1.5. Burocratització

3.1.6. Definició de tasques

3.2. Manca de recursos

3.3. Rigidesa de la normativa

4. Justícia i Sistema Penal

4.1. Respostes Penals

4.2. Control Social

4.3. Sistema penitenciari

4.4. Tipologia de Centres

5. Funcions i tasques

5.1. Agents de l'educació

5.2. motivar als subjectes

5.2.1. participació

5.2.2. implicació

5.2.3. responsabilitat pròpia

5.3. projectes

5.3.1. elaborar / seguir / avaluar

5.4. Organitzar jornades i actes

5.5. dinamització

5.6. Atenció tutorial

5.7. Tasques Administratives

5.7.1. Informes

5.7.2. documentació

5.7.3. Coordinació