Social Media Marketing

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Social Media Marketing by Mind Map: Social Media Marketing

1. Датаком компани

2. SMM Зөвлөгөө, сургалт

2.1. Зорилго үр дүн төлөвлөлт

2.1.1. Зорилго, үр дүнд шинжилгээ хийнэ

2.1.1.1. Тоон үр дүн (like, follow etc.)

2.1.1.2. Тоон бус үр дүн (сэтгэл ханамж, борлуулалт etc.)

2.1.2. Хийх ажлынхаа стратеги төлөвлөнө

2.1.2.1. Зардлыг тооцно

2.1.2.2. Хугацааг товлоно

2.2. Стратеги төлөвлөлт

2.2.1. Үнэлэх, үр дүн

2.2.1.1. Дүгнэлт, тайлан

2.2.1.2. Зардал

2.2.1.2.1. Ажлын хөлс

2.2.1.2.2. Бусад зардал

2.2.1.2.3. Уралдаан идэвхижүүлэлтийн нэмэлт төлбөр

2.2.1.2.4. Адвертайс болон промөтийн зардал

2.2.1.3. Үр дүнг үнэлэх, ROI

2.2.2. Сошиал сувгуудаа сонгох, нээх

2.2.2.1. Твиттер

2.2.2.2. Ютүб

2.2.2.3. Фэйсбүүк

2.2.2.3.1. Энгийнээр ашиглах

2.2.2.3.2. Аппликэйшнтэй ажиллах

2.2.3. Ерөнхий ажил

2.2.3.1. Сошиал Аккаунт хөтлөлт

2.2.3.1.1. facebook

2.2.3.1.2. twitter

2.2.3.1.3. youtube

2.2.3.1.4. blog

2.2.3.2. Дизайны ажил

2.2.3.2.1. facebook

2.2.3.2.2. twitter

2.2.3.2.3. youtube

2.2.3.2.4. application

2.2.3.3. Content боловсруулалтын ажил

2.2.3.4. Zar,.mn болон имэйл маркетинг ашиглах

2.2.4. Компанит ажил, уралдаан

2.2.4.1. Зардал

2.2.4.2. Мэдээллийн нөөц

2.2.4.3. Хугацаат төлөвлөгөө

2.2.4.4. Шийдвэрлэх төлөвлөгөө

2.2.5. Нэмэлт сувгууд ашиглах