Основи інформатики

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основи інформатики by Mind Map: Основи інформатики

1. Змістовий модуль 1. Інформація та інформаційні процеси

1.1. Тема 1. Інформація та інформатика. Інформація і повідомлення.

1.1.1. Поняття інформації. Інформатика як наука. Фундаментальні основи інформатики. Підходи до тлумачення поняття „інформація”. Повідомлення, сигнал, дані. Способи подання повідомлень. Види повідомлень. Властивості повідомлень. Сигнали неперервні та дискретні. Носії даних. Питання про вимірювання інформації.

1.2. Тема 2. Інформаційні процеси. Інформаційна діяльність людини. Захист інформаційних ресурсів.

1.2.1. Інформаційні процеси. Інформаційна діяльність людини. Інформаційне суспільство. Захист інформаційних ресурсів. Технологія, інформаційна технологія, інформаційно-комунікаційна технологія.

2. Змістовий модуль 2. Поняття про системи. Інформаційна (комп’ютерна) система

2.1. Тема 1. Система. Класифікація систем. Інформаційна система: складові, призначення, функції, характеристики. Принципи функціонування комп’ютера.

2.1.1. Поняття про систему. Знакові системи. Звичайні мови як знакові системи. Формальні мови. Класифікація систем. Структура інформаційної системи. Комп’ютер як інформаційна система. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Технічні характеристики комп’ютерів. Склад та структура ЕОМ за фон Нейманом. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Принципи роботи комп’ютера.

2.2. Тема 2. Подання даних у комп’ютері.

2.2.1. Структура внутрішньої пам’яті комп’ютера. Кодування числових даних. Кодування символьних даних. Кодування графічних даних. Колірні схеми. Комп’ютерна графіка. Кодування звукових даних. Дискретизація. Кодування відеоданих.

2.3. Тема 3. Структури даних. Стиснення, архівація, захист даних.

2.3.1. Основні структури даних: лінійна, таблична, ієрархічна. Призначення та методи стиснення, архівації, захисту даних.

3. Змістовий модуль 3. Основи алгоритмізації

3.1. Тема 1. Алгоритм та його властивості. Базові алгоритмічні структури.

3.1.1. Алгоритм, властивості алгоритма, способи опису алгоритма. Виконавець алгоритму. Базові алгоритмічні структури. Лінійна структура, команда розгалуження, команда повторення.

3.2. Тема 2. Побудова алгоритмів розв’язування задач.

3.2.1. Структурний підхід до побудови алгоритмів, правильна алгоритмічна конструкція. Таблиця виконання алгоритму. Алгоритми для роботи з масивами, з текстовими даними. Допоміжний алгоритм, рекурсивний алгоритм.

3.3. Тема 3. Алгоритми та програми.

3.3.1. Програма, програмування. Поняття методології, технології, парадигми, стиля, мови програмування. Процедурне, логічне, функціональне, об'єктно-орієнтоване програмування. Програми-транслятори.

4. Змістовий модуль 4. Поняття про моделі та моделювання

4.1. Тема 1. Поняття моделі та моделювання. Класифікація моделей.

4.1.1. Поняття моделі. Для чого будують моделі. Класифікація моделей. Інформаційна модель. Математична модель. Поняття моделювання.

4.2. Тема 2. Комп’ютерне моделювання. Обчислювальний експеримент.

4.2.1. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Поняття комп’ютерного моделювання. Приклади комп’ютерного моделювання з різних галузей науки. Обчислювальний експеримент. Моделювання з допомогою випадкових чисел. Метод Монте-Карло.

5. Змістовий модуль 5. Основи комп’ютерних мереж

5.1. Тема 1. Класифікація комп’ютерних мереж.

5.1.1. Поняття комп’ютерної мережі. Класифікація комп’ютерних мереж: за територіальним розташуванням, за топологією, за комплексом архітектурних рішень, за методами комутації, за призначенням, за формуванням передавання даних та інші.

5.2. Тема 2. Глобальна мережа Інтернет.

5.2.1. Поняття клієнт-серверної мережі. Ресурси, принципи функціонування Інтернет. Протоколи передавання даних. Адресація в Інтернет. Сервіси Інтернет. Пошук даних

5.3. Тема 3. Використання сервісів Веб 2.0 у навчальній діяльності.

5.3.1. Поняття про Веб 1.0, Веб 2.0, Веб 3.0. Технології Веб 2.0. Сервіси Веб 2.0 та їх використання у навчальній діяльності.