Uddannelsesforeningens strategi 2015

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uddannelsesforeningens strategi 2015 by Mind Map: Uddannelsesforeningens strategi 2015

1. Flere uddannelser til Silkeborg

1.1. Uddannelsesforeningen vil arbejde for, at flere tager deres videregående uddannelse i Silkeborg. Et bredere udbud af videregående uddannelser vil understøtte dette mål og Uddannelsesforeningen vil derfor arbejde for at tiltrække flere uddannelser til Silkeborg, så paletten af uddannelsesmuligheder bliver bredere. Samtidig vil Uddannelsesforeningen arbejde for at profilere og synliggøre de tilbud der allerede er i byen.

2. Overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse

2.1. Brobygningsforløb på 10. klasses niveau

2.1.1. Uddannelsesforeningen vil understøtte og arbejde for sammenhængende brobygningsforløb; herunder for samarbejde mellem folkeskole og ungdomsskoler om tilrettelælggelse af brobygningsforløb

2.1.1.1. Uddannelsesforeningen har som mål, at alle 10. klasseselever deltager i et længerevarende forløb som tiltrettelægges og gennemføres i samarbejde med ungdomsuddannelserne

2.2. Bindslevs Plads

2.2.1. Bindslevs Plads er et eksempel på partnerskaber og netværk på alle niveauer.

2.2.1.1. Projekt Campus Bindslevs Plads er organiseret i en selvstændig projektorganisation. Uddannelsesforeningen vil understøtte og følge projektet.

2.3. Etablering af partnerskaber / netværk på alle niveauer

2.3.1. Etablering af et eller flere partnerskaber / netværk på alle niveauer

2.3.1.1. Leder / Leder

2.3.1.1.1. Uddannelsesforeningen vil arbejde for at der etableres netværk/partnerskaber mellem ledere på tværs af de forskellige uddannelser. Det vil blandt andet ske ved, at uddannelsesinstitutionerne konstruktivt overvejer muligheden for at afholde fælles lederudviklingsseminarer / ledelsesakademier.

2.3.1.2. Lærer / lærer

2.3.1.2.1. Uddannelsesforeningen vil arbejde for, at ungdomsskolelærere og grundskolelærere får mulighed for at deltage i fælles undervisningsforløb

2.3.1.3. Klasse / klasse

2.3.1.3.1. Uddannelsesforeningen vil understøtte udviklingen af fælles læringsforløb på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser.

3. Overgang mellem ungdomsudd. og videregående udd.

3.1. Oversigt over og opfølgning på lokale unges uddannelsesvalg

3.1.1. Uddannelsesforeningen vil afdække om de gymnasiale ungdomsuddannelser ansporer til at fortsætte med en videregående uddannelse og undersøge, hvor mange og hvorfor unge gennemfører deres videregående uddannelse

3.2. Gymnasiale suppleringskurser i Silkeborg

3.2.1. Uddannelsesforeningen vil understøtte arbejdet for, at det bliver muligt tage gymnasiale suppleringskurser i Silkeborg

3.3. Brobygning til videregående uddannelse

3.3.1. Uddannelsesforeningen vil arbejde for at lette de studerendes overgang fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser gennem arbejde med forskellige former for brobygning, der forbereder de studerende til de krav de vil møde på de videregående uddannelser. Det kan fx ske ved at inddrage tidligere elever fra ungdomsuddannelserne som nu er studerende som gæsteundervisere.

4. Praksiskobling

4.1. Uddannelsesforeningen vil arbejde for tæt kobling mellem uddannelse og praksis. Koblingen kan involvere både private virksomheder, offentlige institutioner og NGO'er / frivillige organisationer. Konkret vil indsatsområdet blive udfoldet fx ved følgende:

4.1.1. Arbejde for at styrke erhvervspraktikken gennem kobling til relevant erhvervsskole, sådan at erhvervspraktik inkluderer undervisning på den relevante ungdomsuddannelse

4.1.2. Oprettelse af lokalt foredragskorps, der kan informere og undervise om praksis

4.1.3. Bidrage til, at potentialet i studentervæksthuset på det Gl. Rådhus udnyttes.

4.1.4. Undersøtte at virksomheder, offentlige indstitutioner og frivillige organisationer stiller gæstelærere til rådighed til undervisning på uddannelserne.

4.1.5. Understøtte muligheden for, at lærere kan komme i praktikophold på virksomheder, i offentlige institutioner eller frivillige organisationer.

5. Garantiskolen

5.1. Garantiskolen tilbyder vejledning, rådgivning og konkrete tilbud om hjælp til at kommer videre med uddannelse.

5.1.1. Uddannelsesforeningen vil følge og understøtte arbejdet med Garantiskolen.

6. Mission og vision

6.1. Mission

6.1.1. Silkeborg Uddannelsesforening og Silkeborg Kommune vil gennem et stærkt samarbejde videreudvikle Silkeborg som en attraktiv uddannelsesby med fremtrædende uddannelsesinstitutioner, der sikrer erhvervsliv og offentlige institutioner adgang til nødvendig arbejdskraft, samt sikrer borgerne gode uddannelsesmuligheder. Herudover skal uddannelsessamarbejdet bidrage til at skabe et aktivt og varieret kultur-, fritids- og byliv.

6.2. Vision

6.2.1. Med afsæt i Silkeborgs styrkepositioner at skabe et førende innovativt og kreativt uddannelsesmiljø i Silkeborg, kendetegnet ved: -Tæt udviklingsorienteret samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, de studerende, Silkeborg Kommune samt andre nationale og internationale partnere. - En synlig Silkeborg uddannelsesprofil med markante uddannelsesfyrtårne og rum for eksperimenterende læring. - Et varieret uddannelsesudbud af høj kvalitet inden for alle uddannelsesnivauer samt efter- og videreuddannelse.

7. Videndeling og erfaringsudveksling

7.1. Uddannelsesforeningen vil fortsætte og udvide drøftelsen og vidensdelingen om relevante tværgående problemstillinger.

7.1.1. Rusmiddelpolitik

7.1.2. Forbedret fremmøde på udannelsesinstitutionerne

7.1.3. Psykologbetjening på ungddomsuddannelserne

7.1.4. Kønsproblematikker

7.1.5. IT i uddannelserne

7.1.6. Oplevelsesforankret pædagogik

7.1.7. Innovation og iværksætteri

7.1.8. Internationalisering