Hallooween

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hallooween by Mind Map: Hallooween

1. RECURSOS

1.1. Enllaç:http://issuu.com/papisha/docs/reestructuraci__/1

1.2. Recursos materials escassos

1.3. Recursos tecnològics(reestructuració del pla TAC)

1.4. Recursos humans

2. Marc teòric

2.1. Cognitivisme

2.1.1. Es basa en el procés cognitiu i mental de l'alumne.

2.1.2. L'aprenentatge és el procés de modificació dels significats i es basa en la seva experiència.

2.1.3. La memòria juga un paper significatiu: la informació s'estructura i s'emmagatzema de manera ordenada

2.1.4. Autors importants

2.1.4.1. Ausubel

2.1.4.2. Bruner

2.1.4.3. Tolman

2.2. Constructivisme

2.2.1. És la construcció que el subjecte o individu fa per mitjà de la interacció amb diferents aspectes, els quals han de ser agradables, interesants i que provoquin la manipulació, experimentació, etc. propiciant la construcció del propi coneixement.

2.2.2. Principis bàsics

2.2.2.1. Participació activa del individu en el procés d'aprenentatge.

2.2.2.2. Rol facilitador del docent

2.2.2.3. Ambient d'aprenentatge cooperatiu

2.2.3. Autors importants

2.2.3.1. Vigostsky

2.2.3.2. Ausubel

3. Justificació

3.1. L'etapa educativa

3.1.1. Primer cicle d'Educació Infantil. 1er de primària

3.2. El context de l'escola

3.2.1. SITUACIÓ

3.2.1.1. Escola situada en un barri residencial de barcelona, amb parcs, botigues, cafeteries...

3.2.1.2. Nivell social, cultural i econòmic dles alumnes mitjà-alt.

4. INTRODUCCIÓ

4.1. La UUDD a treballar és sobre la temàtica del "Halloween".

4.2. UUDD de treball molt motivadora i adaptada als interessos de l'alumnat.

4.3. La UUDD es desenvolupa en diferents activitats presencials combinades amb activitats amb el suport dels recursos TIC.

5. CURS PRESENCIAL AMB RECURSOS TIC

5.1. Realització d'activitats d'E-A amb suport de les noves tecnologies

5.1.1. PDI

5.1.1.1. Vídeos

5.1.1.2. Cançons

5.1.1.3. Dibuixos "PAINT"

5.1.2. Ordinador a l'aula

5.1.2.1. Jocs col·laboratius "Xarxa Internet"

5.1.2.2. Word

5.2. Realització d'activitats d'E-A sense suport de les TIC

5.2.1. Debat grupal

5.2.2. Elaboració màscara

5.2.3. Dibuixos "Halloween"

5.2.4. Joc simbòlic "Trick or threat"

5.2.5. Joc simbòlic "

5.2.6. Elaboració màscara