Partipolitik af Louise & Morten

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Partipolitik af Louise & Morten by Mind Map: Partipolitik af Louise & Morten

1. Ø (12 Mandater!)

1.1. Idelogipolitik

1.1.1. Samfundsopfattelse

1.1.1.1. Et samfund, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed er i højsædet

1.1.1.1.1. Man skal altså hjælpe hinanden med at skabe lighed i samfundet

1.1.2. Menneskesyn

1.1.2.1. "De stærkeste skuldre skal bære det tungeste læs!"

1.1.2.1.1. De rigeste skal altså give til de fattige "Robin Hood princip"

1.1.3. Statensrolle

1.1.3.1. Staten skal have en stor rolle i samfundet!

1.1.3.1.1. Det skal være et velfærdssamfund

1.2. Realpolitik

1.2.1. Holdning til EU

1.2.1.1. Enhedslisten vil udvide vores handlefrihed og ser derfor gerne at Danmark fik flere forbehold. Det kunne f.eks. være indførelse af en ægte miljøgaranti og en ret til at strejke og konflikte uanset EU’s regler.

1.2.1.1.1. Flere forbehold, tak!

1.2.2. Velfærdsydelser

1.2.2.1. Velfærdssamfundet skal styrkes og fornyes. Derfor kæmper Enhedslisten for, at princippet om, at velfærd er for alle, og ikke bare almisser til en mindre gruppe fattige.

1.2.2.1.1. Mere, tak!

1.2.3. Folkekirkens fremtid

1.2.3.1. Enhedslisten er et religionskritisk parti der går ind for en adskillelse af kirke og stat. vi mener, at Danmark snarest muligt bør sikre fuldstændig adskillelse af folkekirken og staten. folkekirken og andre religiøse trossamfund burde økonomisk set ligestilles med andre foreninger.

1.2.3.1.1. Vi mener, at man som led i adskillelsen af staten og kirken bør fjerne statstilskud og særlige skattefradrag. Registrering af partnerskaber og ægteskaber skal foretages af de offentlige myndigheder. Folkekirken og andre trossamfund skal ingen juridisk autoritet. På samme måde skal registrering af fødsler, navne og dødsfald ligeledes foretages af offentlige myndigheder og ikke af kirken.

2. DF (22 Mandater!)

2.1. Idelogipolitik

2.1.1. Menneskesyn

2.1.1.1. Mennesket har en begrænset fornuft og kan tage fejl. Mennesker er dog udstyret med forskellige intellektuelle forudsætninger.

2.1.2. Samfundsopfattelse

2.1.2.1. Samfundet er en organisme. Det vil sige at alle borgere har en funktion, men ikke alle funktioner er lige vigtige.

2.1.3. Statensrolle

2.1.3.1. Dansk Folkeparti ønsker, at staten understøtter folkekirken. Dette anfægter ikke den almindelige trosfrihed, som vi er tilhængere af – og beskyttere af. - Staten skal videreføre den danske kulturarv - udover dette skal den være lille

2.1.3.1.1. Gud,konge og fædreland

2.2. Realpolitik

2.2.1. Holdning til EU

2.2.1.1. Dansk Folkeparti er tilhænger af et åbent og demokratisk samarbejde i Europa. Men vi er modstandere af udbygningen af Den Europæiske Union, og vi bekæmper alle forsøg på at skabe en europæisk forbundsstat, således som de hidtidige EU-traktater har taget sigte på. En forbundsstat flytter magten væk fra de europæiske folk og indfører et elitestyre, som kun formelt er demokratisk og under alle omstændigheder meget langt fra borgerne.

2.2.1.1.1. Dansk Folkeparti vil fastholde de fire forbehold

2.2.2. Velfærdsydelser

2.2.2.1. en tid, hvor manglen på arbejdskraft snarere end overskud af arbejdskraft vil være fremtidens udfordring, er det nødvendigt for den offentlige sektor at kunne konkurrere med private virksomheder om den arbejdskraft, der er til rådighed.

2.2.3. Folkekirkens fremtid

2.2.3.1. Dansk Folkeparti vil værne om folkekirkens grundlovssikrede rettigheder. Folkekirken, den evangelisk-lutherske kirke, er og skal fortsat være det danske folks kirke, hvor præsterne har forkyndelsesfrihed. Det er vigtigt at slå fast, at vi i Danmark har grundlovssikret religionsfrihed, men ikke religionslighed. Det betyder, at alle borgere frit kan praktisere den religion, de måtte ønske, men at kun den evangelisk-lutherske kirke er og bør være understøttet af staten.

3. V (47 Mandater!)

3.1. Realpolitik

3.1.1. Holdning til EU

3.1.1.1. Venstre mener, at EU er vigtig for Danmark. Den verden, vi lever i, bevæger sig hurtigere end nogensinde før, og det skaber en række udfordringer, som vi kun kan løse i fællesskab. Voksende international kriminalitet, global terrorisme og klimaforandringer betyder, at vi har brug for et større internationalt samarbejde.

3.1.1.1.1. Venstre mener, at Danmark skal af med EU-undtagelserne. Vi ønsker, at danskerne får mulighed for at tage stilling til EU-undtagelserne, så snart der er bred politisk opbakning til det i Folketinget.

3.1.2. Velfærdsydelser

3.1.2.1. Det er helt afgørende, at den offentlige økonomi hænger sammen. Det er forudsætningen for, at vi har råd til varig velfærd. Vi kan nemlig ikke få velfærd på kredit.

3.1.2.1.1. Derfor skal vi gennemføre reformer. De er forudsætningen for, at vores velfærdssamfund kan gå i arv til vores børn og børnebørn.

3.1.3. Folkekirkens fremtid

3.1.3.1. Religionsfriheden er en grundlæggende frihed for alle borgere. Staten skal sikre den enkeltes ret til at udøve sin religion, herunder at skifte religion. Folkekirkens grundlovssikrede særstilling skal fastholdes.

3.2. Idelogipolitik

3.2.1. Menneskesyn

3.2.2. Samfundsopfattelse

3.2.2.1. Mekanisk: Fri markedsøkonomi, frit erhvervsliv

3.2.3. Statensrolle

3.2.3.1. Minimalstat! Stadig med velfærd men med så få skatter som muligt

4. A (44 Mandater!)

4.1. idelogipolitik

4.1.1. Menneskesyn

4.1.1.1. Det enkelte menneske er unikt og uerstatteligt.

4.1.1.1.1. Der skal altså være plads til alle, både rige og fattige

4.1.2. Samfundsopfattelse

4.1.2.1. Gennem alle årene har frihed, lighed og solidaritet været grundlæggende værdier

4.1.3. Statensrolle

4.1.3.1. Staten skal have en væsentlig rolle i samfundet.

4.1.3.1.1. Velfærd er vigtigt

4.2. Realpolitik

4.2.1. Holdning til EU

4.2.1.1. Socialdemokraterne er stærke tilhængere af EU-samarbejdet. Vi mener, at EU-samarbejdet er vejen frem i en global verden, og det er centralt, at vi deltager fuldt og helt i samarbejdet.

4.2.1.1.1. Ingen EU forbehold!

4.2.2. Velfærdsydelser

4.2.2.1. Vi Socialdemokrater mener, at den offentlige sektor skal være til for alle borgere. Den skaber tryghed og sikrer rammerne om det gode liv. Den offentlige sektor skal skabe lige muligheder for alle.

4.2.2.1.1. Det betyder, at den offentlige sektor skal give vores mest udsatte grupper en kærlig håndsrækning, så de ikke risikerer at blive udelukket fra fællesskabet. Men den skal også bidrage positivt i vores hverdag. Folkeskole, sygehuse, børnehave. Forebyggelse, veje og politi. Opgaverne er mange og vigtige.

4.2.3. Folkekirkens fremtid

4.2.3.1. Socialdemokraterne er tilhængere af, at andre trossamfund kan få økonomisk støtte, men ikke nødvendigvis samme støtte, da de sjældent yder en generel civil service som modydelse. Hvis Folkekirkens statsstøtte omlægges til bloktilskud, ønsker vi, at de øvrige trossamfunds forhold vurderes, så vi eventuelt kan åbne for adgang til et slags bloktilskud.

5. SF (16 Mandater!)

5.1. Idelogipolitik

5.1.1. Statensrolle

5.1.1.1. Staten skal være stor og stærk.

5.1.1.1.1. Velfærd er altså vigtigt.

5.1.2. Menneskesyn

5.1.2.1. Mennesket er et socialt og arbejdende væsen, som formes af samfundet og er afhængige af fællesskabet

5.1.3. Samfundsopfattelse

5.1.3.1. Et samfund, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed er i højsædet

5.2. Realpolitik

5.2.1. Holdning til EU

5.2.1.1. SF er tilhængere af EU og et veludviklet politisk samarbejde på tværs af de europæiske lande. Vi har brug for et aktivt EU, der står i spidsen for en fælles indsats mod klimatruslen, skaber bæredygtig vækst og beskæftigelse og effektivt bekæmper international kriminalitet.

5.2.1.1.1. Det er regeringens plan at ændre ved to af de danske forbehold, nemlig rets- og forsvarsforbeholdet. Derimod bliver der ikke ændret ved det danske euro-forbehold. SF mener ikke, at alle forbehold skal sættes til samlet afstemning. Det vil nemlig forhindre danskerne i at afskaffe ét forbehold og samtidig fastholde et andet.

5.2.2. Velfærdsydelser

5.2.2.1. Den offentlige sektor spiller en afgørende rolle for den danske velfærdsmodel. SF accepter ikke, at der skulle være en modsætning mellem offentlig og privat sektor:

5.2.2.1.1. Det offentlige leverer ydelser, som er vigtige for den private sektor i form af uddannelse, børnepasning, infrastruktur mv., mens den private sektor leverer de skatteindtægter, som der er brug for til at finansiere vores fælles velfærd. Derfor har vi brug for vækst - herunder vækst i beskæftigelsen - i såvel offentlig som private sektor, hvis vi fortsat skal have en stærk og fuldt finansieret fælles velfærd fremover.

5.2.3. Folkekirkens fremtid

5.2.3.1. Danske kirker er en vigtig del af kulturarven og smukke mindesmærker understreger den historiske baggrund for landets kulturelle udvikling. Staten skal støtte bevarelsen og delvist driften af folkekirkens bygninger. Trossamfundene i Danmark skal så vidt muligt ligestilles.

6. Det radikale venstre (17 Mandater!)

6.1. Idelogipolitik

6.1.1. Samfundsopfattelse

6.1.1.1. Alle skal være lige. og dog.

6.1.1.1.1. Den gyldne mellemvej

6.1.2. Statensrolle

6.1.2.1. De går ind for velfærd og at alle skal bidrage til samfundet.

6.1.2.1.1. Staten skal være mellemstor. Frihed, men man skal bridrage til fællesskabet

6.1.3. Menneskesyn

6.1.3.1. De tror på frie og ansvarlige mennesker, der virker i samhørighed med andre mennesker. Mennesket udvikler sig gennem sine valg og fælleskab med andre.

6.2. Realpolitik

6.2.1. Holdning til EU

6.2.1.1. Radikale Venstre ønsker, at Danmark bliver fuldt og helt medlem af EU. Derfor ønsker vi at afskaffe alle Danmarks forbehold. Jo før, des bedre. Og vi vil ikke være med til at indføre et nyt flygtningeforbehold, som regeringen ønsker. De udfordringer, vi står over for i Danmark, er nemlig ikke afgrænset til Jylland og øerne. Vores europæiske naboer tumler med de samme ting. Vi er nødt til at finde fælles løsninger i EU på de grænseoverskridende udfordringer. Det nytter ikke at stå udenfor.

6.2.1.1.1. Afskaffelse af forbehold, tak!

6.2.2. Velfærdsydelser

6.2.2.1. Det Radikale Venstre ønsker et holdbart velfærdssamfund, hvor der er uddannelse til alle og arbejde til alle, der kan.

6.2.2.1.1. Det kræver reformer af den måde, vi har indrettet arbejdsmarkedet, skatterne og uddannelserne på. Tilbagetrækningsalderen skal op, skatten på arbejdsindkomst skal ned, uddannelserne skal forbedres og forskningsindsatsen skal styrkes. Det Radikale Venstre har fremlagt en stribe forslag på disse områder, som vi glæder os til at diskutere med de andre partier og offentligheden.

6.2.3. Folkekirkens fremtid

6.2.3.1. Folkekirken er medlemsbetalt over kirkeskatten. Det skal den blive ved med at være. En lille del af folkekirkens økonomiske grundlag er tilskud fra staten, og det, mener vi, skal fastholdes, indtil vi får den grundlovsændring, der er nødvendig for at ændre på folkekirkens status. De godkendte trossamfund behandles på lige fod med andre foreninger.

7. LA (7 Mandater!)

7.1. Realpolitik

7.1.1. Holdning til EU

7.1.1.1. Den Europæiske Union udgør den demokratiske platform for det regionale europæiske samarbejde, der er afgørende for Danmarks overlevelse som nation i en globaliseret verden. Danmark bør snarest fjerne forbeholdene for det forsvarsmæssige og retligt samarbejde og tilslutte sig den demokratiske proces, der er under etablering i fællesskabet.

7.1.1.1.1. Ingen EU forbehold!

7.1.2. Velfærdsydelser

7.1.2.1. Danmark har i dag et af verdens dyreste offentlige systemer. Alligevel er kvaliteten mange steder alt for dårlig, fordi pengene bliver brugt alt for ineffektivt. Alt for mange penge bliver brugt på overflødige skemaer og blanketter, som de offentligt ansatte og borgerne møder hver dag. Derfor er det på tide, at vi sætter en stopper for den syndflod af papirer, blanketter, skemaer og kontrol, som strømmer ud fra Christiansborg.

7.1.3. Folkekirkens fremtid

7.1.3.1. Liberal Alliance mener, at alle religiøse samfund skal have forkyndelsesfrihed, og at den generelle lovgivning alene skal sætte rammerne for de religiøse udfoldelser i Danmark. Der skal hverken ydes fradragsmulighed eller tilskud fra staten til religiøse samfund. Endelig mener Liberal Alliance, at al personregistrering skal overgå til staten og kommunerne.

7.2. Idelogipolitik

7.2.1. Statensrolle

7.2.1.1. Minimalstat

7.2.1.1.1. Mindre bureaukrati ( staten skal effektiviseres!)

7.2.1.2. Max 40 % i skat!

7.2.1.2.1. Det skal være attraktivt at arbejde i danmark

7.2.2. Samfundsopfattelse

7.2.2.1. Mekanisk: Fri markedsøkonomi, frit erhvervsliv

7.2.3. Menneskesyn

7.2.3.1. FRIHED!

7.2.3.1.1. Især den personligefrihed

7.2.3.1.2. Mere ansvar til borgerene

7.2.3.2. Man er sin egen lykkes smed

8. C (8 Mandater!)

8.1. Idelogipolitik

8.1.1. Statensrolle

8.1.1.1. Staten skal være afgrænset og afbalanceret - Den skal føre danske traditioner og værdier videre.

8.1.2. Samfundsopfattelse

8.1.2.1. Samfundet er en organisme. Det vil sige at alle borgere har en funktion, men ikke alle funktioner er lige vigtige.

8.1.3. Menneskesyn

8.1.3.1. Mennesket har en begrænset fornuft og kan tage fejl. Mennesker er dog udstyret med forskellige intellektuelle forudsætninger.

8.2. Realpolitik

8.2.1. Holdning til EU

8.2.1.1. Konservative ønsker et stærkt Danmark i et fælles Europa. Danmark har brug for et fælles Europa. Men Europa har også brug for et stærkt og selvstændigt Danmark. Stærke og forskellige medlemslande er forudsætningen for et succesrigt fælles Europa. Vi europæere deler mange fælles værdier, og vi har både historien og fremtiden til fælles.

8.2.1.1.1. Afskaffelse af forbehold, tak!

8.2.2. Velfærdsydelser

8.2.2.1. Konservative vil sætte en bremse på de offentlige udgifter.

8.2.2.1.1. Reformer!

8.2.3. Folkekirkens fremtid

8.2.3.1. Det tætte bånd mellem stat og folkekirke skal bevares i anerkendelse af, at kristendommen indgår som en central del af den danske identitet og er fundamental for vores kulturarv. Det er i høj grad kristendommen, vi lever vores liv efter, og som vi har baseret vores samfundsstruktur og demokrati på – og disse værdier skal vi stå fast på. Vi har religionsfrihed i Danmark – ikke religionslighed.