INFORMATICA 4rt ESO

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INFORMATICA 4rt ESO by Mind Map: INFORMATICA 4rt ESO

1. CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.1. CREACIONS MULTIMEDIA

1.1.1. EDITAR FOTOGRAFIES i diferenciar-les de les imatges generades per ordinador

1.1.2. MUNTAR FRAGMENTS DE VIDEO EN AUDIO. Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d'una aplicació multimèdia.

1.2. PUBLICACIÓ I DIFUSSIÓ DE CONTINGUTS

1.2.1. Dissenyar i elaborar PRESENTACIONS destinades a recolzar el discurs verbal en l'exposició d'idees i projectes, INTEGRANT ELEMENTS MULTIMEDIA

1.2.2. DESENVOLUPAR CONTINGUTS PER A LA XARXA INTERNET, INSTAL-LAR APLICACIONS I COMPARTIR DOCUMENTS

1.3. EINES PER A LA COMUNICACIÓ

1.3.1. CONNECTAR DISPOSITIUS INALAMBRICS A LA XARXA

1.3.2. IDENTIFICAR ELS MODLES DE DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS A INTERNET, respectant les seves particularitats a l'hora d'utilitzar i compartir

2. CONTINGUTS

2.1. CREACIONS MULTIMEDIA

2.1.1. Aplicació de TECNIQUES D'IMATGE FÍSICA a través de perifèrics d'entrada.

2.1.2. Ús de tècniques de TRACTAMENT DE LA IMATGE DIGITAL

2.1.3. Captura, edició i exportació d'AUDIO I VIDEO

2.2. PUBLICACIÓ I DIFUSSIÓ DE CONTINGUTS

2.2.1. Integració i ORGANITZACIÓ D'ELEMENTS MULTIMÈDIA en estructures hipertextuals.

2.2.2. Disseny de PRESENTACIONS amb elements MULTIMÈDIA

2.2.3. Creació i PUBLICACIÓ A INTERNET

2.2.4. Valoració de ACCESSIBILITAT DE LA INFORMACIÓ.

2.3. EINES PER A LA COMUNICACIÓ

2.3.1. Caracterització de XARXES LOCALS: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos. Identificació de recursos compartits.

2.3.2. Ús de connexions inalàmbriques i intercanvi d'informació entre dispositius mòbils. Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l'entorn social:COMUNITATS VIRTUALS, INTERACCIÓ A INTERNET.

2.3.3. MESURES DE SEGURETAT EN L'ÚS D'INTERNET

2.3.4. VALORACIÓ DE LA PROPIETATi la distribució del programari i de la informació

2.3.5. Adquisició d'hàbits orientats a la PROTECCIÓ DE LA INTIMITAT i la seguretat personal EN ELS ENTORNS VIRTUALS

2.3.6. CANALS DE DISTRIBUCIÓ MULTIMEDIA: imatge, música, vídeo, ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats d'intercanvi.

3. OBJECTIUS

3.1. CONCEBRE LA TECNOLOGIA: conjunt de coneixements de diferents àrees del destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col•lectiva.

3.2. RELACIONAR TECNOLOGIA I FACTORS SOCIALS I ECONÒMICS:

3.3. ANALITZAR MATERIALS, OBJECTES I SISTEMES TÈCNICS per comprendre el seu funcionament: entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

3.4. PROJECTAR I CONSTRUIR OBJECTES I SISTEMES TÈCNICS SENZILLS i EVALUAR la seva IDONEITAT

3.5. EXPRESSAR I COMUNICAR IDEES TÈCNIQUES raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.

3.6. PRESA DE DECISIONS de forma AUTÒNOMA tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat.

3.7. UTILITZAR SABER GESTIONAR les TIC i INTERNET COM A EINES HABITUALS DE TREBALL

3.8. US DEL SISTEMA TELEMÀTIC ADEQUAT com a PER RESPONDRE NECESSITATS DE FORMACIÓ, OCI, INSERCIÓ LABORAL, LA SALUT O EL COMERÇ ,valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura.

3.9. VALORAR ELS AVENÇOS TECNOLÒGICS de forma crítica

4. COMPETÈNCIES

4.1. COMP. TECNOLÒGIQUES

4.1.1. Coeixer i INTERACTUAR AMB EL MÓN FÍSIC: obsrvar, manipul-lar, detectar problemes, buscar sol-lucions... a partir de Coneix. teòrics

4.1.2. SER RESPECTUÒS AMB EL MEDI:, Practicar i fomentar l'ús racional dls recursos, vetllar per la salut pròpia i la dels altres.

4.2. COMP. SOCIALS I CIUTADANES

4.2.1. HABILITAT per aplicar els coneixements propis de la matèria EN EL MARC D'UN TREBALL INDIVIDUAL I COL-LECTIU RIGORÒS

4.2.2. HABILITAT per PRENDRE DECISIONS en un món en què els avenços en els àmbits científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vida de les persones, la societat i l'entorn

4.2.3. DESENVOLUPAR VALORS ÈTICS RESPONSABLES AMB LA SOCIETAT

4.3. COMP. DIGITALS

4.3.1. INTEGRAR LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A L'ASSIGNATURA per tal de processar, elaborar, emmagatzemar, presentar i difondre millor la informació