TECNOLOGIA 4rt

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TECNOLOGIA 4rt by Mind Map: TECNOLOGIA 4rt

1. ADQUIRIR DESTRESES EN L'AMBIENT MULTIMÈDIA per poder simular processos. Aquesta competència permet valorar la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l'entorn en un món globalitzat.

2. OBJECTIUS

2.1. CONCEBRE LA TECNOLOGIA: conjunt de coneixements de diferents àrees del destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col•lectiva.

2.2. RELACIONAR TECNOLOGIA I FACTORS SOCIALS I ECONÒMICS:

2.3. ANALITZAR MATERIALS, OBJECTES I SISTEMES TÈCNICS per comprendre el seu funcionament: entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

2.4. PROJECTAR I CONSTRUIR OBJECTES I SISTEMES TÈCNICS SENZILLS i EVALUAR la seva IDONEITAT

2.5. EXPRESSAR I COMUNICAR IDEES TÈCNIQUES raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.

2.6. PRESA DE DECISIONS de forma AUTÒNOMA tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat.

2.7. UTILITZAR SABER GESTIONAR les TIC i INTERNET COM A EINES HABITUALS DE TREBALL

2.8. US DEL SISTEMA TELEMÀTIC ADEQUAT PER RESPONDRE NECESSITATS DE FORMACIÓ, OCI, INSERCIÓ LABORAL, LA SALUT O EL COMERÇ ,valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura.

2.9. VALORAR ELS AVENÇOS TECNOLÒGICS de forma crítica

3. COMÈTÈNCIES

3.1. COMP. TECNOLÒGIQUES

3.1.1. Coeixer i INTERACTUAR AMB EL MÓN FÍSIC: obsrvar, manipul-lar, detectar problemes, buscar sol-lucions... a partir de Coneix. teòrics

3.1.2. SER RESPECTUÒS AMB EL MEDI:, Practicar i fomentar l'ús racional dls recursos, vetllar per la salut pròpia i la dels altres.

3.2. COMP. SOCIALS I CIUTADANES

3.2.1. HABILITAT per aplicar els coneixements propis de la matèria EN EL MARC D'UN TREBALL INDIVIDUAL I COL-LECTIU RIGORÒS

3.2.2. HABILITAT per PRENDRE DECISIONS en un món en què els avenços en els àmbits científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vida de les persones, la societat i l'entorn

3.2.3. DESENVOLUPAR VALORS ÈTICS RESPONSABLES AMB LA SOCIETAT

3.3. COMP. DIGITALS

3.3.1. INTEGRAR LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A L'ASSIGNATURA per tal de processar, elaborar, emmagatzemar, presentar i difondre millor la informació

4. CRITERIS D'AVALUACIÓ

4.1. ELECTÒNICA,PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA

4.1.1. DESCRIURE EL FUNCIONAMENT DE CIRCUITS ELECTÒNICS SENZILLS

4.1.2. REALITZAR OPERACIONS LÒGIQUES AMB PROCESSOS TÈCNICS

4.1.3. ANALISIS DELS COMPONENTS DE SISTEMES HIDRAULICS I PNEUMÀTICS I LES SEVES APLICACIONS A L'ENTORN

4.1.4. DISSENYAR I CONSTRUIR CIRCUITS ELECTRÒNICS I PNEUMÀTICS SENZILLS EN UNA MAQUINA SENZILLA MITJANÇANT SIMULADOR

4.2. CONTROL I AUTOMATITZACIÓ

4.2.1. ELEMENTS DE CONTROL DE SISTEMES AUTOMÀTICS: ANALITZAR, COMPRENDRE EL FUNCIONAMENT I APLICACIONS

4.2.2. DISSENYAR I CONSTRUIR ROBOTS USANT EINES INFORMATIQUES

4.2.3. PROJECTAR INDIVIDUALMENT O EN GRUP INTEGRANT TOTES LES TECNOLOGIES TREBALLADES. EXPOSICIÓ DEL PROJECTE AMB USOS DE SUPORTS MULTIMEDIA

4.2.4. RELACIONAR ELS FACTORS QUE PERMETIN QUE LES NOVES TECNOLOGIES MILLORIN EL PROCÉS PRODUCTIU

4.3. HABITATGE

4.3.1. COMPRENDRE L'HABITATGE I LA SEVA EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA

4.3.2. DESCRIURE I IDENTIFICAR LE INSTAL-LACIONS DOMÈSTIQUES (us, manteniment i normativa de Seguretat)

4.3.3. PROPOSAR ESTRATEGIE D'ESTALVI I AUTOMATITZACIÓ

5. CONTINGUTS

5.1. ELECTRÒNICA, PNEUMÀTICA I HIDRAULICA

5.1.1. CIRCUITS ELECTRÒNICS ANALÒGICS I DIGITALS, reconeixent els components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de càlculs.

5.1.2. APLICACIÓ DE L'ELECTRÒNICA A PROCESSOS TÈCNICS I APARELLS . Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus principis de funcionament.

5.1.3. APLICACIÓ DE LA PNEUMÀTICA I LA HIDRÀULICA A LA INDUSTRIA a i altres entorns tècnics.

5.1.4. ÚS DE SIMULADORS DE CIRCUITS ELÈCTRÒNICS i DISSENY DE CIRCUITS PNEUMATICS I HIDRÀULICS

5.1.5. DISSENY I MUNTATGE DE C IRCUITS ELECTRÒNICS I PNEUMÀTICS

5.2. CONTROL I AUTOMATITZACIÓ

5.2.1. ANALISSI D'ELEMENTS DE CONTROL: sensors, actuadors i dispositius de comandament.

5.2.2. ANALISIS DESISTEMES AUTOMÀTICS

5.2.3. TECNOLOGIA DE CONTROL APLICADA A L'AUTOMATITZACIÓ DE L'HABITATGE I LA INDUSTRIA

5.2.4. DISSENY, PLANIFICACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE SISTEMES AUTOMÀTICS (Programació per ordinador)

5.2.5. ARQUITECTURA D'UN ROBOT

5.2.6. Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge: situació, característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica.

5.2.7. DISSENY, CONSTRUCCIÓ I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS

5.3. HABITATGE

5.3.1. ANÀLISIS DEL DISSENY

5.3.2. TRÀMITS per la compra o lloguer,condicions d'habitabilitat, accés als serveis.

5.3.3. ANÀLISIS DE LES INSTAL-LACIONS, NORMATIVA DE SEGURETAT, COSTOS.

5.3.4. MANTENIMENT I REPARACIÓ de l'habitatge. AVANTATGES DELS NOUS MATERIALS

5.3.5. ESTALVI ENERGÈTIC I D'AIGUA: arquitectura bioclimàtica i domòtica.