TECNOLOGIES A L'ESO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TECNOLOGIES A L'ESO by Mind Map: TECNOLOGIES A L'ESO

1. OPTATIVES A 4

1.1. TECNOLOGIA 4 ESO

1.1.1. CONTINGUTS

1.1.1.1. L'habitatge

1.1.1.2. Electrònica, pneumàtica i hidràulica

1.1.1.3. Control i automatització

1.1.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.1.2.1. 1. Comprendre el procés d'accés i les característiques bàsiques dels habitatges. Reconeixement i valoració de l'evolució tecnològica als habitatges.

1.1.2.2. 2. Descriure i identificar els elements de les diferents instal•lacions domèstiques per tal de comprendre el seu funcionament , el cost de la seva utilització, així com les mesures de seguretat a contemplar

1.1.2.3. 3. Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d'un exemple real.

1.1.2.4. 4. Proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització aplicada a casos reals o simulats.

1.1.2.5. 5. Descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.

1.1.2.6. 6. Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant plantejaments lògics amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes lògiques problemes tecnològics senzills.

1.1.2.7. 7. Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l'entorn.

1.1.2.8. 8. Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors.

1.1.2.9. 9. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n el seu funcionament i aplicacions.

1.1.2.10. 10. Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.

1.1.2.11. 11. Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l'exposició en públic i amb suport multimèdia.

1.1.2.12. 12. Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia.

1.2. INFORMÀTICA 4 ESO

1.2.1. CONTINGUTS

1.2.1.1. Creacions multimèdia

1.2.1.2. Publicació i difusió de continguts

1.2.1.3. Eines per a la comunicació

1.2.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.2.2.1. 1. Aplicar tècniques d'edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges generades per ordinador.

1.2.2.2. 2. Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar el seu format.

1.2.2.3. 3. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.

1.2.2.4. 4. Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d'una aplicació multimèdia.

1.2.2.5. 5. Dissenyar i elaborar presentacions destinades a recolzar el discurs verbal en l'exposició d'idees i projectes, integrant elements multimedials.

1.2.2.6. 6. Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i aplicant estàndards d'accessibilitat.

1.2.2.7. 7. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal•lar aplicacions i compartir documents.

1.2.2.8. 8. Connectar dispositius inalàmbrics a la xarxa.

1.2.2.9. 9. Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte als drets i intercanvis de continguts i entorns de treball.

1.2.2.10. 10. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant les seves particularitats a l'hora d'utilitzar i compartir.

2. OBLIGATORIES DE 1 A 3

2.1. TECNOLOGIA 1 ESO

2.1.1. CONTINGUTS

2.1.1.1. La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia

2.1.1.2. Disseny i construcció d'objectes

2.1.1.3. Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació

2.1.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ

2.1.2.1. 1.Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball.

2.1.2.2. 2.Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant correctament la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques i instruments de dibuix.

2.1.2.3. 3.Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d'un objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les normes de seguretat i triant els materials adients fent-ne un ús sostenible

2.1.2.4. 4.Identificar els esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que la componen observant models teòrics i exemples de l'entorn.

2.1.2.5. 5.Dissenyar i construir estructures senzilles tant de forma real com mitjançant simuladors gràfics aplicades a objectes quotidians.

2.1.2.6. 6.Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics que formin part d'un objecte de construcció pròpia o del grup.

2.1.2.7. 7.Conèixer i utilitzar els diferents dispositius TIC per tal de realitzar transferència de dades.

2.1.2.8. 8.Gestionar la informació de forma lògica i utilitzar de forma àgil programes i aplicacions informàtiques realitzant la seva instal•lació i, manteniment.

2.1.2.9. 9.Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant eines informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació.

2.2. TECNOLOGIA 2 ESO

2.2.1. CONTINGUTS

2.2.1.1. Electricitat

2.2.1.2. Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana

2.2.1.3. L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació

2.2.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ

2.2.2.1. 1. Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. Integrar aquests circuits de baixa tensió a joguines, objectes de construcció pròpia i maquetes d'habitatges.

2.2.2.2. 2. Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia i el procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar la necessitat d'un consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització d'estratègies adients per aconseguir-ho.

2.2.2.3. 3. Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i realitzar mesures de forma experimental.

2.2.2.4. 4. Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en el desenvolupament tecnològic.

2.2.2.5. 5. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a les matèries primeres fins convertir-se en productes elaborats i posats a l'abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d'un producte característic de la zona.

2.2.2.6. 6. Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels productes.

2.2.2.7. 7. Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, descarregar, intercanviar i publicar informació així com conèixer el seu funcionament, estructura i terminologia.

2.2.2.8. 8. Valorar la propietat intel•lectual pel que fa a l'ús i difusió de la informació i dels programari accessible mitjançant Internet.

2.2.2.9. 9. Compartir de forma correcta recursos tant de xarxes d'ordinadors com de comunitats virtuals, valorant la necessitat de col•laborar en la construcció compartida del coneixement.

2.2.2.10. 10. Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns multimèdia.

2.3. TECNOLOGIA 3 ESO

2.3.1. CONTINGUTS

2.3.1.1. Màquines, mecanismes i estructures

2.3.1.2. Els projectes tecnològics

2.3.1.3. Les comunicacions

2.3.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ

2.3.2.1. 1. Dissenyar i construir estructures que formin part d'un projecte tecnològic, tenint en compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat.

2.3.2.2. 2. Reconèixer la font i tipus d'energia que permet el funcionament de diferents mecanismes i màquines. Cercar estratègies d'estalvi energètic.

2.3.2.3. 3. Comprendre i descriure el funcionament i l'aplicació dels diferents mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de l'anàlisi i l'observació d'aquests en diferents màquines.

2.3.2.4. 4. Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció determinada dins d'un projecte tecnològic.

2.3.2.5. 5. Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de passar per la recerca d'informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'aquesta solució.

2.3.2.6. 6. Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una solució correcta tenint en compte criteris d'estalvi de recursos i respecte pel medi ambient tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials.

2.3.2.7. 7. Publicar els treballs personals i de grup en format de pàgina web

2.3.2.8. 8. Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic.

2.3.2.9. 9. Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i reflexionar sobre el seu ús i abús.

3. COMPETENCIES

3.1. Competències pròpies

3.1.1. El tractament de la informació i la competència digital

3.2. Competències específiques: conviure i habitar el món

3.2.1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món

3.2.2. Competència social i ciutadana.

4. OBJECTIUS

4.1. 1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col•lectiva.

4.2. 2. Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.

4.3. 3. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

4.4. 4. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat.

4.5. 5. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.

4.6. 6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en l'execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat.

4.7. 7. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d'un problema concret o per a la representació i disseny d'objectes o processos

4.8. 8. Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb la formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o el comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura.

4.9. 9. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col•lectiu i en la societat en general.