วันทำงาน เวลาทำงาน สายสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วันทำงาน เวลาทำงาน สายสอน by Mind Map: วันทำงาน เวลาทำงาน สายสอน

1. การนับเวลาทำงาน

1.1. ต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ซึ่งไม่รวมเวลาพัก

1.2. นับเวลาปฏิบัติงานให้ได้ไม่เกิน ๗ ชั่วโมงต่อวัน

1.3. ทุก ๆ การปฏิบัติงาน ๕ ชั่วโมง ต้องจัดเวลาพักไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

1.4. ต้องมาปฏิบัติงานในเวลาที่กำหนดไว้ในตารางสอน และสอบ

1.5. ต้องมาปฏิบัติงานในวันที่มีการเชิญให้เข้าร่วมประชุมต่าง ๆ

1.6. ต้องมีการกำหนดเวลาให้คำปรึกษานิสิต ในเวลาทำการ ไม่น้อยกว่า ๒ ชม. ต่อสัปดาห์

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1. ๑ สัปดาห์ หมายถึง รอบวันจันทร์-วันอาทิตย์

2.2. ๑ วัน หมายถึง ๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.

3. แนวปฏิบัติ

3.1. ระบบใบลงเวลา

3.1.1. อาจารย์ลงเวลาในใบลงเวลาส่วนบุคคล

3.1.1.1. ส่งใบลงเวลาที่ภาควิชาในวันจันทร์

3.1.1.2. ในกรณีลา ส่งภายในวันแรกที่มาทำงาน

3.1.1.3. แนบใบอนุมัติลาประกอบด้วย

3.1.2. หัวหน้าภาควิชาลงนามรับรอง

3.1.2.1. ส่งเอกสารทั้งหมดที่คณะฯ ภายในวันพุธ

3.1.3. สำหรับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาฯ (๒ ท่าน) ให้คณบดีลงนามรับรอง

3.2. ระบบสแกนลายนิ้วมือ

3.2.1. อำนวยความสะดวก

3.2.2. จะนำมาใช้เมื่อติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อย

4. การลา

4.1. นับเวลาปฏิบัติงาน ๗ ชั่วโมง ต่อ ๑ วันลา

4.1.1. ลาพักผ่อนตามสิทธิ

4.1.2. ลากิจ

4.2. สาขาขาดแคลน

4.2.1. ยังคงต้องนับเป็นวัน

4.2.2. หักวันลาทุกประเภท

4.2.3. วิธีการคิด ให้นำ "วันลา" ไปหักออกจากจำนวนวันในเดือนนั้น