บทที่ 5 รูปแบบการประกอบธุรกิจใน ประเทศไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 5 รูปแบบการประกอบธุรกิจใน ประเทศไทย by Mind Map: บทที่ 5   รูปแบบการประกอบธุรกิจใน  ประเทศไทย

1. โอนหุ้นต้องได้รับการเห็นด้วยจากหุ้นส่วนอื่น

2. ห้างหุ่นส่วน

3. โอนหุ้นได้เลย

4. รับผิดชอบไม่จำกัดตามจำนวนหุ้น

5. เงินได้นิติบุคคล

5.1. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

5.2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

5.3. บริษัท

6. จดทะเบียน

7. บริษัท

7.1. รับผิดเฉพาะหุ้นที่ค้างจ่าย

7.1.1. โอนหุ้นได้เลย ยกเว้นหุ้นที่ระบุเจ้าของ

8. เจ้าของคนเดียว

9. ผู้จัดตั้งต้องจองรวมกัน 5% ขึ้นไป

10. หนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน

11. เก็บเงินหุ้น

12. เงินได้บุคคลธรรมดา

12.1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

13. ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด และหุ้นส่วนจำกัด จะจำกัดความรับผิด

14. การจัดตั้ง

14.1. เจ้าของคนเดียว

14.1.1. ใช้ 1 คนจัดตั้ง

14.2. ห้างหุ้นส่วน

14.2.1. > 2 คนขึ้นไปจัดตั้ง

14.2.2. ไม่จดทะเบียน

14.2.2.1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

14.2.3. จดทะเบียน

14.2.3.1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

14.2.3.2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

14.3. บริษัท

14.3.1. ใช้ 3 คนขึ้นไป

14.3.2. จดทะเบียน

14.4. บริษัทมหาชน

14.4.1. บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป

14.4.2. เปิดจอง

15. หุ้น และ หุ้นส่วน

15.1. เจ้าของคนเดียว

15.1.1. รับผิดชอบ 100% กำไรขาดทุน

16. ภาษี

17. การเลิกกิจการ

17.1. เจ้าของคนเดียว

17.1.1. เลิกได้เลย

17.2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

17.2.1. เลิกตามกฎหมาย

17.2.1.1. ขาดหุ้นส่วน แล้วไม่มีใครมาเป็นหุ้นส่วนต่อ

17.2.1.2. ตามสัญญาจัดตั้ง

17.2.2. ความต้องการของหุ้นส่วน

17.2.3. เลิกตามคำสั่งศาล

17.2.3.1. หากห้างมี แนวโน้มที่จะขาดทุน หุ้นส่วนผิดสัญญา หุ้นส่วนสั่งฟ้องศาลได้

17.3. บริษัท

17.3.1. เลิกตามสัญญาจัดตั้ง

17.3.1.1. ระบุเหตุให้เลิก

17.3.1.2. ครบเวลา

17.3.1.3. กิจกรรมสำเร็จ

17.3.2. มติให้เลิกจากที่ประชุมใหญ่

17.3.3. ล้มละลาย

17.3.4. ศาลสั่งให้เลิก

17.4. บริษัทมหาชน

17.4.1. บริษัทล้มละลาย

17.4.2. มติ 3 ใน 4 จากที่ประชุมให้เลิก

17.4.3. ศาลสั่งให้เลิก