Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bos 1 by Mind Map: Bos 1

1. Kwalitatief

1.1. interviews

1.1.1. Kleinere groep

1.2. Vraagenlijsten

1.2.1. Grote groep mensen

1.3. Observaties

1.3.1. Gedrag

1.4. Focusgroep

1.4.1. Discussie

2. Correlationeel

2.1. Is er samenhang?

2.1.1. Toets grootheid: correlatie coëficient

2.1.2. NSHT

2.1.2.1. P waarde groter dan alfa = H0 behouden

2.1.2.2. P waarde kleiner dan alfa = H0 verwerpen

2.2. Kan je een variabele voorspellen aan de hand van predictoren?

2.2.1. Enkelvoudige Regressie

2.2.1.1. Intercept + richtingscoefficient

2.2.1.2. R-square: hoe goed voorspelt de predictor de variabele?

2.2.2. Multipele regressie

2.2.2.1. Intercept + meerdere predictoren

2.2.2.1.1. Multicollineairiteit

2.2.2.1.2. Verklaren de predictoren samen de variabele?

2.2.2.1.3. Per predictor kijken of ze significant invloed uitoefenen

3. Experimenteel

3.1. Is er een significant verschil tussen 2 groepen?

3.1.1. T toets

3.1.1.1. NHST:

3.1.1.1.1. Toetsingswaarde: T

3.1.1.1.2. Stap 1: Hypothese bepalen

3.1.1.1.3. Stap 2: Assumpties controleren

3.1.1.1.4. Stap 3: P waarde bepalen

3.1.1.1.5. Stap 4: Uitspraak doen over H0

3.1.1.1.6. Stap 5: inhoudelijke conclusie trekken

3.1.1.1.7. Stap 6: Effect grootte

3.1.1.2. Bayesiaans: Welke hypothese is het meest waarschijnlijk?

3.1.1.2.1. Stap 1: hypothese bepalen

3.1.1.2.2. Stap 2: Assumpties controleren

3.1.1.2.3. Stap 3: Bayesfactor & PMK

3.1.1.2.4. Stap 4: conclusie trekken over hypothese

3.1.1.2.5. Stap 5: inhoudelijke conclusie

3.1.1.2.6. Stap 6: keuze maken voor bayesiaanse update

3.2. Is er een significant verschil tussen meerdere groepen?

3.2.1. ANOVA/variantie analyse

3.2.1.1. Enkelvoudige ANOVA Is er een verschil tussen de gemiddelde van 3 groepen?

3.2.1.1.1. NHST

3.2.1.1.2. Bayesiaanse

3.2.1.2. Meervoudige ANOVA Meerdere onafhankelijke variabele (op de X-as) die invloed hebben op 1 afhankelijke variabele

3.2.1.2.1. NHST

3.2.1.2.2. Bayesiaanse