จิตวิทยาของผู้บริหาร & ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จิตวิทยาของผู้บริหาร & ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ by Mind Map: จิตวิทยาของผู้บริหาร & ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

1. จิตวิทยาการบริหาร

1.1. จิตวิทยาการบริหาร

1.1.1. จิตวิทยา

1.1.1.1. คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือกิริยาอาการของมนุษย์ รวมถึงความพยายามที่จะศึกษาว่ามีอะไรบ้างหรือตัว แปรใดบ้าง ในสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ

1.1.2. การบริหาร

1.1.2.1. กระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ จุดหมายขององค์กร โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร: การวางแผน, การจัดองค์กร, การนำและการควบคม

1.1.3. หมายถึง การบริหารงานโดยคำนึงถึงคน เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้อย่างนุ่มนวล

1.1.4. หมายถึง ทักษะความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ (Understanding) ของตนเอง วิเคราะห์และคาดการณ์ (Forecasting) พฤติกรรมของผู้อื่น และหาทางควบคุม (Controlling) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

1.2. ความสําคัญ/วัตถุประสงค์

1.2.1. เพื่อเข้าใจคน

1.2.2. เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์

1.2.3. เพื่อให้เข้าใจหลักการบริหารคน

1.2.4. เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย เร็วและดี

1.2.5. เพื่อเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

1.3. ตาราง

2. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

2.1. ผู้บริหารมืออาชีพ

2.2. ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

2.2.1. หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำที่ดีที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารสถานศึกษามีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ สามารถที่จะแสวงหาข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองอยางรวดเร็วและปราศจากความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่สถานศึกษาและสามารถนำสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา สังคม ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3. ในสภาพสังคมปัจจุบันโลกที่มีความเป็นพลวัต มีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วนั้นการเป็นผู้บริหารธรรดาๆ คงจะไม่ได้อีกต่อไป แต่ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็น

2.4. ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชนจึงปรารถนาที่จะให้มีหรือได้มาซึ่งผู้บริหารมืออาชีพมาบริหารองค์การ

2.5. ต้องรู้บางอย่างในทุกๆ เรื่อง และ ต้องรู้ทุกๆ เรื่องในบางอย่าง

2.6. คุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ

2.7. บทบาท

2.8. ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0