Drie fase plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Drie fase plan by Mind Map: Drie fase plan

1. fase 1: voorbereiding

1.1. Stap 1: Informatie verzamelen

1.1.1. Wie is de cliënt of doelgroep? Wat is de beginsituatie? Vraag informatie aan cliënt zelf maar ook aan professionals voor een totaalbeeld. Gebruik reeds aanwezige dossiers. Gebruik je eigen observatie en die van collega's

1.1.2. Stap 2: Wensen, behoeften en problemen vaststellen

1.1.2.1. Wat wil de cliënt? Stel gerichte vragen: Wat wilt u precies? Wat heeft u nodig om u beter te voelen? Focus op mogelijkheden, problemen op verschillende levensterreinen moeten concreet worden benoemd. Wat er mogelijk gebeuren en waarmee moet rekening gehouden worden? Behoeften en problemen worden vastgesteld vanuit twee invalshoeken, de cliënt en de professional. Blijf met elkaar in gesprek en stel vast wat de belangrijkste punten zijn.

1.1.2.2. Stap 3: Doelen formuleren

1.1.2.2.1. Waar willen we naartoe? Wat wil deze cliënt bereiken? Houdt rekening met het volgende: 1) De wensen en mogelijkheden van de cliënt en zijn naast betrokkenen. 2) De (financiële) mogelijkheden en/of indicatie van de cliënt 3) De mogelijkheden binnen je organisatie (beschikbare middelen) 4) Je professionele deskundigheid. 5) Huidige normen en waarden.

1.1.2.2.2. SMART doelen stellen Specifiek (duidelijk waar het over gaat. Meetbaar (je kunt vaststellen of het behaald is) Acceptabel (indien mogelijk aanvaard en geaccepteerd door de cliënt en door jou. bij cliënten die gedwongen opgenomen zijn zul je soms doelen moeten stellen die niet door de cliënt geaccepteerd zijn zoals bijvoorbeeld gedwongen medicatie) Realistisch ( de cliënt en jij moeten ervan overtuigd zijn dat het haalbaar is) Tijdgebonden (het is duidelijk wanneer het bereikt moet zijn)

1.1.2.2.3. Stap 4: Activiteiten vaststellen en plannen

1.1.2.2.4. Hoe wil je naar het doel toewerken? dat wordt beschreven in een plan van aanpak, dit plan is een soort handleiding waarmee iedereen die het aangaat, aan de slag kan. Dit plan wordt zo veel als mogelijk in samenspraak met de cliënt gemaakt.

2. fase 3: afrondingsfase

2.1. Stap 6: Evalueren en reflecteren op het eigen handelen

2.1.1. Evalueren gedurende het hele traject. Maak onderscheid tussen een product en procesevaluatie. Een productevaluatie geeft antwoord op de vraag of het doel, het beoogde resultaat, is bereikt. Een procesevaluatie geeft antwoord op de vraag of de weg ernaartoe goed is verlopen: hoe is er samengewerkt? zijn de werkwijze en begeleiding juist gekozen? In de procesevaluatie reflecteer je op je eigen handelen.

3. fase 2: uitvoering

3.1. Stap 5: Geplande activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden

3.2. Iedereen die bij het plan betrokken is, is van de inhoud op de hoogte. Je voert het plan met elkaar uit. Tijdens de uitvoering bewaak je de continuïteit: je houdt steeds in de gaten wat de cliënt nodig heeft om zijn doelen te bereiken. Het belang van de cliënt staat altijd voorop, niet het plan! Indien nodig activiteiten in overleg aanpassen. Het is belangrijk alle veranderingen en aanpassingen in samenspraak toe te passen en goed te rapporteren.