ระบบเปิด ที่มีการส่งข้อมูลย้อนกลับ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบเปิด ที่มีการส่งข้อมูลย้อนกลับ by Mind Map: ระบบเปิด ที่มีการส่งข้อมูลย้อนกลับ

1. 1.ภาวะความสมดุลของระบบ (Homeostatisdie)

1.1. เป็นสภาวะที่องค์ประกอบของ ระบบทำงานร่วมกันอย่างมั่นคง

2. ลักษณะสำคัญระบบเปิด

2.1. แผนภาพ

3. ระบบเปิดที่มีการส่งข้อมูลย้อนกลับ

3.1. ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ

3.1.1. กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation)

3.1.1.1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยนำเข้าของระบบเป็นสิ่งที่

3.1.2. ปัจจัยส่งออก (Output)

3.1.2.1. เป็นผลที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนแปลง

3.1.3. ปัจจัยนำเข้า (Input)

3.1.3.1. ประกอบด้วยคน วัสดุ เงิน หรือทรัพยากรจากภายนอก

3.1.4. สิ่งแวดล้อม (Environment)

3.1.4.1. เป็นปัจจัยภายนอกนอกระบบที่ส่งผลต่อองค์การ

3.1.5. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

3.1.5.1. เป็นการสื่อสารของระบบกับส่วนต่างๆ

4. ลักษณะที่สำคัญของระบบ

4.1. 2.ความไม่เป็นระเบียบของระบบ (Entropy)

4.1.1. แนวโน้มที่ระบบใดๆ จะเสื่อมโทรมและเสื่อมสลายไป

4.2. 3.การไปถึงจุดหมายเดียวกัน (Equifinality)

4.2.1. ระบบสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายด้วยจุดเริ่มที่ต่างกันวิธีและแนวทางที่ต่างกัน

5. องค์ประกอบต่างๆ

5.1. มีปฏิสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน พร้อมกับขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ระบบจึงไม่มีวิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียวที่จะนำมาใช้

5.2. องค์กรจะประสบความสำเร็จมีประสิทธิผลได้นั้นต้องเกิดจากการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์

6. แนวคิดเชิงระบบ การบริหาร สถานศึกษา

6.1. รูปแบบระบบสังคม

6.1.1. มีความเป็นระบบเปิด

6.1.2. มีองค์ประกอบที่เป็นอิสระต่อกัน อีกทั้งมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเองรวมถึงต่อสภาพแวดล้อมด้วย

6.1.3. มีการกำหนดเป้าหมายที่มีคนเป็นผู้ขับเคลื่อน มีโครงสร้างบริหาร ปทัสถาน การเมือง และวัฒนธรรมของ-องค์การ

6.1.4. มีลักษณะเชิงแนวคิดและเชิงสัมพัทธ์ ซึ่งทุกองค์การอุปนัยเป็นระบบสังคม แต่ไม่ทุกระบบสังคมเป็นองค์การ

6.1.5. โรงเรียนมีความเป็นระบบสังคม

6.1.5.1. เนื่องด้วยการบริหารสถานศึกษานั้น ประกอบด้วย

6.1.5.1.1. 1.โครงสร้างคือการกำหนด

6.1.5.1.2. 2.ปัจเจกบุคคล

6.1.5.1.3. 3.วัฒนธรรม

6.1.5.1.4. 4.การเมือง

6.1.5.1.5. 5.เทคนิคหลักในโรงเรียนคืองานด้านวิชาการ

6.1.5.1.6. 6.สภาวะแวดล้อม

6.1.5.1.7. 7.ปัจจัยส่งออก

6.1.5.1.8. 8.ข้อมูลย้อนกลับ

6.1.5.1.9. 9.ประสิทธิผล

6.2. แนวคิดเชิงระบบการบริหารสถานศึกษา

6.2.1. .มีปัจจัยนำเข้า

6.2.1.1. มีทรัพยากรต่างๆ ทั้งคน งบประมาณ พัสด และการบริหารจัดการที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง

6.2.2. 2.ดำเนินไปด้วย

6.2.2.1. โครงสร้างการวางระบบบริหาร ระบบการเมือง ระบบบุคคล รวมถึงระบบวัฒนธรรมเป็นเกี่ยวข้องทำให้เกิดเป็นผล ที่เทียบกับความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นความแตกต่างๆ

6.2.3. 3. ผล Output

6.2.3.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.2.3.2. ความพึงพอใจในการทำงานของครู

6.2.3.3. อัตราการลาออก

6.2.3.4. การขาดเรียน

6.2.4. 4.ส่งเป็นข้อมูลป้อนกลับไป

6.2.4.1. เพื่อให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีสภาวะแวดล้อมที่มีผลกับการบริหารสถานศึกษาด้วย