Geo, Media & Design

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geo, Media & Design by Mind Map: Geo, Media & Design

1. Het analyseren, visualiseren en presenteren van geo-data

1.1. "laat de stad leven"

2. 60 studiepunten per jaar

2.1. 13 punten per module

2.2. 52 punten behalen om het eerste jaar te halen

3. 1e jaar

3.1. Fysische geografie

3.1.1. kennis over de aarde en zijn landschappen

3.1.2. Gis en design

3.2. stedelijke ontwikkeling

3.2.1. kennis over steden en stedelijk leven

3.2.2. onderzoeksvaardigheden, data verwerking en ontwerpen in 3D

3.3. Geo-design

3.3.1. design, creatief denken en een duurzame toekomst

3.4. ondernemend in de geobrance

3.4.1. kennis maken met verschillende bedrijven en organisaties

3.5. Data-analyse en visualisatie

3.6. De persoonlijke leerlijn

3.6.1. Engels, Nederlands, ethiek, presenteren, competentiemanagement en de internationale projectweek

4. 2e jaar

4.1. Big data in smart cities

4.1.1. Training onderzoeksvaardigheden 2

4.1.2. Training Geo-analyse

4.2. Natuurrampen en risicobeoordeling

4.2.1. Fysische geografie van de wereld

4.2.2. Training nieuwe toepassingen

4.2.3. Training Multi-hazard risk assessment

4.3. Webdesign voor stedelijke delta's

4.3.1. Urban Deltas

4.3.2. Web-development

4.3.3. User Centered Design

4.4. binnenlandse stage

4.5. persoonlijke leerlijn

4.5.1. Competentie Management en Persoonlijke Ontwikkeling

4.5.2. Nederlands en toegepast Engels

4.5.3. Ethiek

4.5.4. Internationalisering

4.5.5. Individuele competentieontwikkeling

5. 3e jaar

5.1. Binnenlandse stage

5.2. Fysisch Geo-media

5.2.1. PostGIS en D3

5.2.2. Webcartografie 1 en 2

5.2.3. Data-crunching

5.3. Stedelijk Geo-design

5.3.1. Webcartografie 1 en 2

5.3.2. PostGIS en D3

5.3.3. 3D tegels bakken

5.4. *nieuwe module* (nog in ontwikkeling)

5.5. Buitenlandse stage

5.6. Persoonlijke leerfase 3

5.6.1. Competentie Management en Persoonlijke Ontwikkeling

5.6.2. Toegepast Engels

5.6.3. Ethiek

6. 4e jaar

6.1. Minor 1

6.2. Minor 2

6.3. Afstudeerwerkstuk

6.4. Bedrijfsopdracht

6.5. Persoonlijke leerfase 4

6.5.1. Competentiemanagement en Persoonlijke Ontwikkeling

6.5.2. Ethiek

6.5.3. Eindgesprek

7. Eindkwalificaties:

7.1. acteren als intermediair

7.2. ruimtelijk denken

7.3. onderzoeken en analyseren

7.4. hanteren geo-informatie technologie

7.5. ontwerpen

7.6. werken met (geo-)data

7.7. ondernemend werken

7.8. professioneel handelen

8. Aeres competenties:

8.1. Leiding geven

8.1.1. Coacht de ontwikkeling van medewerkers en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht, neemt het initiatief om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leiderschapsstijl.

8.2. Samenwerken

8.2.1. Zorgt voor een goede sfeer, gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen en benut de kwaliteiten van alle teamleden om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken.

8.3. Presenteren

8.3.1. Kan aan een kritische doelgroep een boodschap over een complex onderwerp begrijpelijk en overtuigend overbrengen en kiest daarvoor bewust de meest doeltreffende vorm.

8.4. Onderzoeken

8.4.1. Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met een geschikte onderzoeksmethode

8.5. Innoveren

8.5.1. Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn.

8.6. Organiseren

8.6.1. plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat.

8.7. Zelfsturen

8.7.1. Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten.

8.8. Ondernemen

8.8.1. ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in het beoogde resultaat.

8.9. Duurzaan handelen

8.9.1. verantwoordt eigen handelen met respect voor waarden, normen en gericht op het evenwichtige gebruik van beschikbare bronnen.

8.10. Globaliseren

8.10.1. ziet de wereld als werkterrein en functioneert in een internationale omgeving.