วิวัฒนาการการบริหารการศึกษา และ ทฤษฎีทางการบริหาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิวัฒนาการการบริหารการศึกษา และ ทฤษฎีทางการบริหาร by Mind Map: วิวัฒนาการการบริหารการศึกษา และ ทฤษฎีทางการบริหาร

1. 3.ทฤษฎีและแนวความคิดแบบสมัยปัจจุบัน (Modern Theory of Organization)

2. 1. ทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical Theory)

2.1. ระยะที่ 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945 ได้เริ่มต้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในช่วงที่โลกเริ่มปรับตัวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม ทฤษฎีดั้งเดิมในยุคเริ่มต้นนี้จะมีลักษณะมุ่งเน้นไปยังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effective and Efficient Productivity) เป็นหลัก มากกว่าการใส่ใจบุคคล ระบบการบริหารงานจึงเน้นการมีแบบแผน กฎเกณฑ์ โครงสร้างชัดเจนแน่นอน มีรูปแบบตายตัว ลักษณะเป็นองค์กรที่มีรูปแบบ (Formal Organization) โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลผลิตสูงที่สุด ยุคนี้มนุษย์ที่ใช้แรงงาน จะถูกมองเป็นเสมือนเครื่องจักรกล ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพมนุษย์ ให้ทำงานได้ดีขึ้นเท่าไรก็ยิ่งสร้างผลผลิตได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น โดยทฤษฎีและแนวความคิดในกลุ่มนี้อาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้

2.1.1. 1.1 แนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)

2.1.1.1. การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ หมายถึง การจัดการตามมาตรฐานการดำเนินงานที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตอย่างมีแบบแผน การทดลอง หรือการใช้เหตุผล ซึ่งจะเห็นว่ามุมมองการจัดการนี้เกิดจากการศึกษาและทดลองที่คล้ายกับหลักการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จึงทำให้มุมมองการจัดการนี้ถูกเรียกขานว่าการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์

2.1.1.2. นักทฤษฎีและแนวความคิดที่โดดเด่น

2.1.1.2.1. Frederic Winslow Taylor (เฟรเดอริค วินสโลว์ เทย์เลอร์)

2.1.2. 1.2 แนวความคิดการจัดการแบบหลักการบริหาร (Administrative Management)

2.1.2.1. Lyndall Urwick & Luther Gulick

2.1.2.1.1. สองนักทฤษฎีที่โดดเด่นในเรื่องทฤษฎีองค์กรและกระบวนการบริหารงาน ที่ให้ความสำคัญของการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารมากกว่าการทำงานของฝ่ายพนักงานระดับล่าง

2.1.2.1.2. มุ่งเน้นไปยังวิธีการทำงานตลอดจนพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก

2.1.2.1.3. POSDCoRB

2.1.2.2. Henri Fayol

2.1.2.2.1. เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ได้สรุปเป็นทฤษฎีว่า หากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้คนจำนวนมากๆ ในการทำงานแล้วละก็หัวใจของการบริหารจัดการเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายนั้น มีองค์ประกอบด้วยกัน 5 ปัจจัย เรียกว่า POCCC มีดังนี้ § การวางแผน (Planning) § การจัดองค์การ (Organizing) § การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding) § การประสานงาน (Coordinating) § การควบคุม (Controlling)

2.1.2.2.2. 14 หลักการ

2.1.3. 1.3 ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy Management)

2.1.3.1. Max Weber

2.1.3.1.1. นักทฤษฎีองค์การชาวเยอรมัน

2.1.3.1.2. อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการครอบงำ (Domination)

2.1.3.1.3. ผู้นำหรือนักบริหารจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ ขึ้นอยู่กับการที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายินยอมที่จะปฏิบัติตาม

2.1.3.1.4. ต้องมีระบบการบริหารมาดำเนินการให้คำสั่งมีผลให้บังคับได้

2.1.3.1.5. อำนาจการปกครองบังคับบัญชา (Domination)

2.1.3.1.6. ลักษณะ

2.1.3.1.7. หลักการ/แนวคิดระบบราชการ (bureaucracy)

3. 2.ทฤษฎีและแนวความคิดดั้งเดิมแบบสมัยใหม่ (Neo – Classical Theory of Organization)

4. วิวัฒนาการ