DAFO 2013

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DAFO 2013 by Mind Map: DAFO 2013

1. Amenaces

1.1. Alta ratio

1.2. Reorganització del Centre

1.3. Manca recursos :famílies i escola

1.4. Existència de 2 escoles més al poble

1.5. Ubicació

1.6. Manca d'espais

2. Fortaleses

2.1. Implicació professorat. Claustre de la zona

2.2. AMPA dinàmic i col.laborador

2.3. Bon estat de les instal.lacions

2.4. Bon clima de treball

2.5. Educació en valors : tots a una

2.6. Estructura organitzativa potencial

2.7. Consciència d'Escola Verda.Sostenibilitat

2.8. Potenciació de la lectura.ILEC,padrins de lectura ,Biblioteca

2.9. Referent de l'ús de les NNTT aplicades a l'Anglès.

2.10. Arrelament i Tradició en el poble

3. Oportunitats

3.1. Conscienciació de la importància de l'Anglès

3.2. Existència projectes innovació amb història.

3.3. jubilació del 50% de la plantilla

3.4. Imatge de la nostra escola.

3.5. Bones relacions institucionals locals, especialment regidoria Benestar Social

3.6. Optimitzar la inversió en TIC

3.7. Ús educatiu de les reds socials ja en marxa : blog,web,email..

4. Debilitats

4.1. Baixa participació en formació TIC dels docents

4.2. Manca d'actualització i presència de documents de centre

4.3. Febles canals de comunicació direcció-docents, famílies, societat

4.4. Pla d'atenció a la diversitat incipient

4.5. Manca de Pla Digital,i d'Acció tutorial

4.6. Mínima Coordinació Primària-Secundària

4.7. Arribada d'alumnat amb necessitats