3. การวิเคราะห์พลวัตทางสังคม ที่มีผลต่อการจัดการศึกษายุคใหม่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3. การวิเคราะห์พลวัตทางสังคม ที่มีผลต่อการจัดการศึกษายุคใหม่ by Mind Map: 3. การวิเคราะห์พลวัตทางสังคม ที่มีผลต่อการจัดการศึกษายุคใหม่

1. ด้านปัจจัยภายใน

1.1. จุดแข็ง

1.1.1. 1. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย ได้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

1.1.2. 2. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชัดเจน

1.1.3. 3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย

1.1.4. 4. อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน

1.1.5. 5. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อแก่การเรียนรู้

1.1.6. 6. การให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

1.1.7. 7. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน

1.1.8. 8. มีการเปิดสอนสาขาวิชาหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

1.1.9. 9. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

1.1.10. 10. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

1.1.11. 11. มีีระบบเครือค่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วพื้นที่บริเวณโรงเรียน

1.1.12. 12. มีการบำรุง ดูแลและตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

1.2. จุดอ่อน

1.2.1. 1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดภาวะผู้นำทางวิชาการ

1.2.2. 2. นักเรียนที่จบการศึกษาบางส่วนยังไม่เป็นตามความคาดหวังของสังคม

1.2.3. 3. การเรียนรู้ด้านอาชีพไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

1.2.4. 4. นักเรียนบางคนมาจากพื้นที่ห่างไกล

1.2.5. 5. ขาดการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างเป็นระบบ

1.2.6. 6. จำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนมีมากเกินไป

1.2.7. 7.ครูมีภาระงานพิเศษมากเกินไป

1.2.8. 8. ครูมีช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างครูที่บรรจุใหม่กับครูที่มีอายุมาก

1.2.9. 9. ครูบรรจุใหม่ส่วนใหญ่มากจากต่างจังหวัด เมื่อเรียนรู้งานและปฏิบัติงานคล่องแล้วขอย้ายกลับภูมิลำเนา

2. ด้านปัจจัยภายนอก

2.1. โอกาส

2.1.1. 1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

2.1.2. 2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนแข่งขันสูง

2.1.3. 3. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองทำให้การเดินทางมาค่อนข้างสะดวก

2.1.4. 4. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน

2.1.5. 5. สภาพแวดล้อมที่ตั้งของโรงเรียนเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

2.1.6. 6. โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน สังคม

2.2. อุปสรรค

2.2.1. 1.ขาดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในโรงเรียนยังไม่ทั่วถึง

2.2.2. 2. การรักความสนุกและความสบาย ส่วนใหญ่นักเรียนสนใจความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. วิสัยทัศน์

3.1. โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนใช้คณุธรรมนำความรู้ ควบคู่สร้างสรรค์ทักษะชีวิตด้วยหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล

4. พันธกิจ

4.1. 1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนสามารถใช้คุณธรรม นำความรู้ได้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์

4.2. 2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงสู่ทักษะชีวิต

4.3. 3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ใช้หลักคดิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.4. 4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรองรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันได้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

5. ผู้จัดทำ

5.1. 1. นางสาวภรกนก สายชล

5.2. 2. นางสาวเจนวจี ศิริสมบัติ

5.3. 3. นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ

5.4. 4. นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษา

5.5. 5. นายธนวัฒน์ โพธิรัชต์