Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปรีชา by Mind Map: ปรีชา

1. ปรีชา ศรีซองเชศ

1.1. pic

1.1.1. ประเด็นที่สนใจ

1.1.1.1. การเรียนการสอนภาษาไทย

1.1.1.2. วิธีการสอนแบบไหน

1.1.1.3. ค้น ThaiLis

1.1.2. ปัญหาการวิจัย

1.1.3. โครงร่าง

1.1.3.1. ส่วนนำ

1.1.3.1.1. ชื่อผู้วิจัย

1.1.3.1.2. ปริญญา

1.1.3.1.3. สาขาวิชา

1.1.3.1.4. ปีการศึกษา

1.1.3.1.5. สถาบัน

1.1.3.2. ชื่อเรื่อง

1.1.3.2.1. ภาษาไทย

1.1.3.2.2. ภาษาอังกฤษ

1.1.3.3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.1.3.4. คำถามการวิจัย

1.1.3.4.1. ปัญหา

1.1.3.5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.1.3.5.1. 1.เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยต่ำ

1.1.3.5.2. 2.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยต่ำ

1.1.3.5.3. 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยต่ำ

1.1.3.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.1.3.6.1. 1. ทำให้ทราบถึงดัชนีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยต่ำ

1.1.3.6.2. 2. ทำให้ทราบถึงระบบบริหารจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยต่ำ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

1.1.3.6.3. 3. เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพด้วยระบบการบริหารการจัดการการเรียนการสอน (LMS)

1.1.3.6.4. 4. ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยต่ำ

1.1.3.7. ขอบเขตของการวิจัย

1.1.3.7.1. 1. ด้านเนื้อหา

1.1.3.7.2. 2. ด้านแหล่งข้อมูล

1.1.3.7.3. 3. ด้านตัวแปร

1.1.3.7.4. 4. ด้านสถานที่

1.1.3.8. นิยามศัพท์เฉพาะ

1.1.3.9. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.1.3.9.1. LMS

1.1.3.9.2. การอ่านภาษาไทย

1.1.3.9.3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.1.3.9.4. บทที่ 2

1.1.3.10. วิธีดำเนินการวิจัย

1.1.3.10.1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหา

1.1.3.10.2. ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

1.1.3.10.3. ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน

1.1.3.10.4. ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

1.1.3.11. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.1.3.12. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1.3.13. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1.1.3.14. บรรณานุกรม