Get Started. It's Free
or sign up with your email address
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. ปรีชา ศรีซองเชศ

1.1. pic

1.1.1. ประเด็นที่สนใจ

1.1.1.1. การเรียนการสอนภาษาไทย

1.1.1.2. วิธีการสอนแบบไหน

1.1.1.3. ค้น ThaiLis

1.1.2. ปัญหาการวิจัย

1.1.3. โครงร่าง

1.1.3.1. ส่วนนำ

1.1.3.1.1. ชื่อผู้วิจัย

1.1.3.1.2. ปริญญา

1.1.3.1.3. สาขาวิชา

1.1.3.1.4. ปีการศึกษา

1.1.3.1.5. สถาบัน

1.1.3.2. ชื่อเรื่อง

1.1.3.2.1. ภาษาไทย

1.1.3.2.2. ภาษาอังกฤษ

1.1.3.3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.1.3.3.1. ปัญหา

1.1.3.4. คำถามการวิจัย

1.1.3.5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.1.3.5.1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยต่ำ

1.1.3.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.1.3.6.1. 1. โปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย เป็นโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยต่ำ

1.1.3.6.2. 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทยให้ทันสมัย ให้ครู และเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยต่ำ

1.1.3.6.3. 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม การสอนในรายวิชาอื่น ๆ สำหรับครูที่ใช้พัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

1.1.3.7. ขอบเขตของการวิจัย

1.1.3.7.1. 1. ด้านเนื้อหา

1.1.3.7.2. 2. ด้านแหล่งข้อมูล

1.1.3.7.3. 3. ด้านตัวแปร

1.1.3.7.4. 4. ด้านสถานที่

1.1.3.8. นิยามศัพท์เฉพาะ

1.1.3.9. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.1.3.10. วิธีดำเนินการวิจัย

1.1.3.10.1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหา

1.1.3.10.2. ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

1.1.3.10.3. ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน

1.1.3.10.4. ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

1.1.3.11. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.1.3.12. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1.3.13. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1.1.3.14. บรรณานุกรม