Get Started. It's Free
or sign up with your email address
me by Mind Map: me

1. pic

1.1. ประเด็นที่สนใจ

1.1.1. วิทยาศาสตร์ ป 6

1.2. ปัญหาการวิจัย

1.3. โครงร่าง

1.3.1. ส่วนนำ

1.3.1.1. ชื่อผู้วิจัย

1.3.1.2. ปริญญา

1.3.1.3. สาขาวิชา

1.3.1.4. ปีการศึกษา

1.3.1.5. สถาบัน

1.3.2. ชื่อเรื่อง

1.3.2.1. ภาษาไทย

1.3.2.1.1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3.2.2. ภาษาอังกฤษ

1.3.3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.3.4. คำถามการวิจัย

1.3.4.1. ปัญหา

1.3.4.1.1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเกณฑ์ใด

1.3.4.1.2. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนอย่างไร

1.3.4.1.3. ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับใด

1.3.4.1.4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับใด

1.3.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.5.1. 1. ทำให้ทราบถึงระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

1.3.5.2. 2. ทำให้ทราบถึงดัชนีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3.5.3. 3. เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจักการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระบบบริหารการจัดการการเรียนการสอน (LMS)

1.3.5.4. 4. ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3.6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.3.6.1. 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

1.3.6.2. 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3.6.3. 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3.7. ขอบเขตของการวิจัย

1.3.7.1. 1. ด้านเนื้อหา

1.3.7.2. 2. ด้านแหล่งข้อมูล

1.3.7.2.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.3.7.3. 3. ด้านตัวแปร

1.3.7.3.1. ตัวแปรอิสระ

1.3.7.3.2. ตัวแปรตาม

1.3.7.4. 4. ด้านสถานที่

1.3.7.4.1. โรงเรียนวัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

1.3.8. นิยามศัพท์เฉพาะ

1.3.9. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.3.9.1. บทที่ 2

1.3.9.2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.3.9.3. 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

1.3.9.3.1. 1.1 ความหมายของการบริหาร

1.3.9.3.2. 1.2 หลักการและกระบวนการบริหาร

1.3.9.4. 2. โครงการและการบริหารโครงการ

1.3.9.4.1. 2.1 ความหมายของโครงการ

1.3.9.4.2. 2.2 ประเภทของโครงการ

1.3.9.4.3. 2.3 ลักษณะของโครงการ

1.3.9.4.4. 2.4 การบริหารโครงการ

1.3.9.5. 3. การสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.1. 3.1 แนวคิดในการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.2. 3.2 ความหมายของการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.3. 3.3 หลักการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.4. 3.4 จุดมุ่งหมายของการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.5. 3.5 ประเภทของการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.6. 3.6 ลักษณะของนักเรียนที่ควรได้รับการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.7. 3.7 ขั้นตอนการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.8. 3.8 วิธีการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.9. 3.9 สถานที่ในการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.10. 3.10 ระยะเวลาที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.5.11. 3.11 การประเมินผลการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.6. 4. การดำเนินการสอนซ่อมเสริมของโรงเรียนวัดเจ้าอาม

1.3.9.6.1. 4.1 ปัญหาของการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.6.2. 4.2 สาเหตุของการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.6.3. 4.3 จุดมุ่งหมายของการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.6.4. 4.4 แนวทางการสอนซ่อมเสริมของดรงเรียนวัดเจ้าอาม

1.3.9.6.5. 4.5 วีธีการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.6.6. 4.6 ระยะเวลาในการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.6.7. 4.7 การวัดและประเมินผลการสอนซ่อมเสริม

1.3.9.7. 5. ระบบบริหารการจัดการการเรียนการสอน (LMS)

1.3.9.8. 6. สรุปแนวคิดในการวิจัย

1.3.9.9. 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.3.9.9.1. 7.1 งานวิจัยในประเทศ

1.3.9.9.2. 7.2 งานวิจัยต่างประเทศ

1.3.10. วิธีดำเนินการวิจัย

1.3.10.1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหา

1.3.10.2. ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

1.3.10.3. ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน

1.3.10.4. ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

1.3.11. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.3.12. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.3.13. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1.3.14. บรรณานุกรม

2. กนกวรรณ เขียวนิล