L'ENTREVISTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'ENTREVISTA by Mind Map: L'ENTREVISTA

1. Una entrevista és una reunió concertada entre dues persones o més persones que han de parlar d'algun tema que ha estat prèviament acordat.

2. Tipus d'entrevista segons l'objectiu que es vol aconseguir: a. Entrevista d'opinió b. Entrevista de noticia c. Entrevista de personalitat o retrat

2.1. Entrevista d'opinió: Té com a finalitat que l'entrevistat doni la seva opinió sobre un fet o tema.

2.2. Entrevista de noticia: L'objectiu és que l'entrevistat doni informació sobre algun fet.

2.3. Entrevista de personalitat o retrat: L'objectiu és que l'entrevistat manifesti trets de la seva personalitat.

3. Abans de fer una entrevista, l'entrevistador haurà de preparar-se-la: cal que les preguntes que s'hagin de realitzar estiguin pensades i treballades, s'ha d'haver egit informació bàsica sobre la persona o el tema del que vol parlar...

3.1. L'entrevista acostuma a tenir l'estructura següent: - Títol - Introducció - Cos o qüestionari - Cloenda - Preguntes tancades - Preguntes obertes - Preguntes hipotètiques - Preguntes comentaris

3.1.1. Títol: tota entrevista ha de dur yn títol, ja que sigui el nom de la persona, d'un fet, un títol metafòric, etc. Tipogràfic será mes gran i més fosc que la resta de l'entrevista.

3.1.2. Introducció: s'hi prenta l'entrevista i s'hi poden citar els motius de l'entrevista (premis guanyats, llibres escrits...).

3.1.3. Cos o qüestionari: se seguix uns estructura amb un sistema de pregunta-resposta.

3.1.4. Cloenda: s'agraeix a l'entrevistat la participació.

3.1.5. Preguntes tancades: quan l'entrevistador fa una pregunta i espera trobar una resposta breu i concistancia

3.1.6. Pregunta obertes: el contrari que l'anterior, la resposta que espera trobar l'entrevistador es àmplia, ja que l'entrevistat pot expressar-se lliurement,

3.1.7. Preguntes hipotètiques: són preguntes que tal com indica el nom, és basen en una hipòtesi.

3.1.8. Preguntes comentaris: no són exactament pregunta, sinó que l'entrevistador fa una declaració o bé deixa una frase inacabada per tal que l'entrevistat acabi de formular la seva resposta com si realment s'hagués tractat d'una pregunta

4. L'entrevista pot ser espontània o preparatòria

4.1. Espontània: en qué l'entrevistat no coneix les preguntes que ha de respondre

4.2. Preparada: en la quales preguntes que es faran ja les coneix l'estrevistat