TEORIE EKONOMICZNE (1)

Karolina Trzcińska 3a - teorie ekonomiczne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORIE EKONOMICZNE (1) by Mind Map: TEORIE EKONOMICZNE (1)

1. 🚩Socjalizm

1.1. Geneza

1.1.1. Chęć stworzenia bardziej sprawiedliwego systemu

1.1.2. Bunt robotników

1.1.2.1. Pracowali długo, w niebezpiecznych warunkach, za niskie wynagrodzenie

1.1.3. Pogłębianie się nierówności społecznych

1.2. Cele

1.2.1. Poprawa sytuacji robotników

1.2.2. zmienienie świata w bardziej sprawiedliwy i przyjazny.

1.2.3. zmniejszenie nierówności społecznych

1.2.4. wprowadzenie i rozwijanie świadczeń socjalnych

2. Socjalizm utopijny

2.1. Założenia

2.1.1. Problemy wynikają ze złej woli kapitalistów

2.2. Cele

2.2.1. stworzenie wspólnot robotniczych

2.2.1.1. dbanie o zaspokajanie potrzeb pracowników

2.2.1.2. zapewnienie godziwej egzystencji robotników

2.3. Przedstawiciele

2.3.1. Claude Henri de Saint-Simon

2.3.1.1. Chęć stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa składającego się z trzech klas

2.3.1.1.1. naukowcy

2.3.1.1.2. posiadacze

2.3.1.1.3. reszta ludzi

2.3.1.2. gospodarka kierowana *technokratycznie* przez państwo na podstawie osiągnięć nauki i inżynierii

2.3.1.2.1. technokracja - system rządzenia państwem, w którym władzę sprawują wysoko wykwalifikowani specjaliści, zakładający, że postęp techniczny może rozwiązać wszystkie konflikty społeczne

2.3.2. Charles Fourier

2.3.2.1. furieryzm

2.3.2.1.1. stworzenie wspólnot nazywanych *falansterami*

2.3.3. Louis Jean Blanc

2.3.3.1. warsztaty spółdzielcze

2.3.3.1.1. każdy znalazłby pracę

2.3.3.1.2. każdy otrzymywałby godziwy zarobek

2.3.3.1.3. wszyscy pracowaliby dla wspólnego dobra

2.3.3.2. „Od każdego według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb”

2.3.4. Robert Owen

2.3.4.1. krytyka

2.3.4.1.1. własności prywatnej

2.3.4.1.2. złego podziału pracy

2.3.4.1.3. całości kapitalizmu

2.3.4.2. chęć zakładania wspólnot-spółdzielni

2.3.4.2.1. dbanie o wyniki finansowe

2.3.4.2.2. dbanie o los robotników

2.3.4.2.3. nieopłacalne ekonomicznie i szybko zbankrutowały

3. Karol Marks

3.1. Najważniejsze dzieła

3.1.1. "Kapitał"

3.1.2. "Manifest komunistyczny" z Fryderykiem Engelsem

3.2. Teorie

3.2.1. rozwoju społeczno-gospodarczego

3.2.2. ekonomiczna

3.2.3. materializmu historycznego

3.2.3.1. ludzkość przechodziła różne formacje społeczno-ekonomiczne

3.2.3.1.1. archaiczna

3.2.3.1.2. azjatycka

3.2.3.1.3. antyczna

3.2.3.1.4. feudalna

3.2.3.1.5. nowocześnie mieszczańska

3.2.3.2. początkowo każda z formacji wydawała się postępowa, a ludzie funkcjonujący w jej ramach byli zadowoleni ze swojego losu

3.2.3.2.1. starzała się, a w społeczeństwie po- jawiały się nowatorskie siły dążące do zmian i w efekcie kształtujące kolejną – postępową wobec poprzedniej

3.2.3.3. socjalizm naukowy

3.2.3.3.1. rewolucja socjalna

3.2.3.3.2. Fryderyk Engels

4. 🅰️Anarchizm

4.1. Przedstawiciele

4.1.1. Pierre-Joseph Proudhon

4.1.2. Michaił Aleksandrowicz Bakunin

4.1.3. Piotr Aleksiejewicz Kropotkin

4.2. Założenia

4.2.1. wrogość, konieczność zniszczenia państwa

4.2.2. naczelna wartość: wolność jednostki

4.2.3. społeczeństwo oparte na dobrowolnej współpracy wszystkich jego członków

4.2.4. równość i solidarność

4.2.5. bezklasowe społeczeństwo

4.2.6. podstawę współpracy mają stanowić zasady moralne, idea poszanowania drugiego człowieka i rozum

4.2.7. odrzucenie kapitalizmu, religii, instytucji państwa (m.in. rządu i policji)

5. 📊Ekonomia klasyczna

5.1. Przedstawiciele

5.1.1. Adam Smith

5.1.2. David Ricardo

5.2. ekonomia neoklasyczna

5.2.1. Założenia

5.2.1.1. między poszczególnymi czynnikami zachodzą ścisłe współzależności

5.2.1.2. dochodzi do „dotarcia się” wszystkich elementów

5.2.1.2.1. wytworzenie się równowagi i pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych

5.2.1.3. wszystkie prawa ekonomiczne sprowadzają się do twierdzeń o zachowaniu jednostek

5.3. ekonomiczna szkoła historyczna

5.3.1. założenia

5.3.1.1. jednostka kieruje się nie tylko względami ekonomicznymi, ale również zasadami moralnymi

5.3.1.2. ekonomia nie powinna więc ograniczać się do badania rynku, ale musi brać pod uwagę również inne aspekty działalności człowieka