Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aquaponics by Mind Map: Aquaponics

1. wat

1.1. kweken van vis (aquacultuur)

1.2. kweken van gewassen in water (hydroponics)

1.3. verbouwen voedsel op duurzame manier

1.4. vis geeft mest => omzetting bacterien =>bemesting gewassen

2. ontstaan

2.1. bij azteken

2.1.1. gewassen telen aan meren

2.1.2. drijvende tuinen (chinampas)

2.1.3. bemesting via dood organisch materiaal

2.2. japan

2.2.1. rijstvelden

2.2.2. bemesting via koikarpers

2.2.3. gewas en vis staan direct in contact => bij gewone aquaponic niet

3. componenten

3.1. aquarium met vissen

3.1.1. water zorgt voor circulatie in systeem

3.1.2. water bijvullen => transpiratie gewassen

3.1.3. luchtpomp laat water bewegen => toevoer O2

3.2. siphon

3.2.1. zit in overloop die zich om de tijd vult

3.2.2. volledig gevuld => ontstaan onderdruk => water loopt uit groeibed

3.2.3. creëert eb en vloed effect => planten verdrinken niet

3.3. substraat

3.3.1. bestaat uit hydrokorrels (argex)

3.3.2. kan biofilm ontwikkelen (bacteriën) => biofilter in systeem

3.3.3. 2 belangrijke bacteriën : Nitrosomonas (ammoniak => nitriet) en Nitrobacter (nitriet => nitraat)

3.3.4. 3 zones : droge zone (tegen verdamping), wortelzone (halftijds nat) en slibzone (bemesting)

4. werking

4.1. vissen produceren uitwerpselen => omzetting door bacteriën (ammoniak --> nitriet --> nitraat) opname voedinstoffen door gewassen

4.2. planten zuiveren water door opname meststoffen = natuurlijke filter

4.3. via siphon komt water van groeibed terug in aquarium

5. onderhoud

5.1. dagelijks vis voederen

5.2. controle waterniveau in groeibed en aqaurium

5.3. controle gezondheid gewas en vis

5.4. meten van abiotische parameters door middel van testkoffer => 1 afwijking kan zware gevolgen hebben op het systeem

6. waterwaarden

6.1. totale hardheid (GH)

6.1.1. aantal aardalkali-ionen in het water

6.2. carbonaat hardheid (KH)

6.2.1. kalk- en magnesiumzouten die door co2 veranderen in carbonaat

6.3. zuurtegraad (PH)

6.3.1. belangrijk voor de vis, 1 fout kan zwaar belastend zijn ( 6-8 bij zoetwater en 8.2-8.4 bij zoutwater)

6.4. co2

6.4.1. belangrijke voedingsstof voor de plant. afkomstig van vis en s'nachts van de plant

6.5. ammonium (NH4+)

6.5.1. start van stikstofcyclus, NH3 reageert met water en vormt ammonium (NH3 + H2O ⇌ OH− + NH4+)

6.6. nitriet (NO2-)

6.6.1. is 2de stap in stikstofcyclus (ontstaat nadat ammonium door Nitrosomonas bacteriën word omgezet) hoge waarden zijn dodelijk

6.7. nitraat (NO3-)

6.7.1. derde stap in stikstofcyclus (ontstaat nadat nitriet door Nitrobacter bacteriën omgezet word) belangrijke voedingstof voor planten

6.8. ijzer (Fe)

6.8.1. belangrijk voor de planten hun ontwikkeling

6.9. silicaat (SIO2)

6.9.1. zorg voor de groei van kiezelwier

6.10. zuurstofgehalte (O2)

6.10.1. zeer belangrijk voor alle levende organismen het O2 gehalte hangt af van de T : T>O2

6.11. fosfor (PO4 3-)

6.11.1. belangrijk voor ontwikkeling van de vissen, een voedingsstof voor waterplanten, afkomstig van plantenresten en overig voedsel