การวิเคราะห์ SWOT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวิเคราะห์ SWOT by Mind Map: การวิเคราะห์ SWOT

1. S2 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ (ดูจากแผนการสอน)

2. วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ปี)

2.1. โดยปกติวิสัยทัศน์ที่ดีจะประกอบด้วย

2.1.1. 1. เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal) เป้าหมายขององค์กรควรเป็นตำแหน่งขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบัน แสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร

2.1.2. 2. ตำแหน่งขององค์กรในตลาด (Definition of niche) ตำแหน่งขององค์กรเชิงธุรกิจในตลาด

2.1.3. 3. ช่วงเวลา (Time horizon) ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลสำเร็จ

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อกําหนดทางเลือก

3.1. จุดแข็ง – อุปสรรค (ST)

3.1.1. จุดแข็ง (Strength)

3.1.1.1. S1 ครูสอนตรงสาขาที่จบการศึกษา

3.1.1.2. S2 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดูจากแผนการสอน)

3.1.1.3. S3 นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยภาครัฐได้คิดเป็นร้อยละ 80

3.1.1.4. S4 ครูสอนตรงตามเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นเรียน (ดูจากแผนการสอน)

3.1.1.5. S5 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน( ดูจากโครงการที่โรงเรียนจัด)

3.1.1.6. S6 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

3.1.1.7. S7 โรงเรียนมีสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุก ห้องเรียน

3.1.1.8. S8 โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ ศึกษาศาสตร์ (นักศึกษาฝึกสอน)

3.1.1.9. S9 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

3.1.1.10. S10 ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาเหมาะสมการ คมนาคมสะดวก

3.1.1.11. S11 สนับสนุน/ส่งเสริมนักเรียนแข่งขัน/ประกวดกับ หน่วยงานภายนอก

3.1.1.12. S12 มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยสอน

3.1.1.13. S13 จัดตั้งสวัสดิการร้านค้า

3.1.1.14. S14 นักเรียนเก่งมีความสามารถมีความคิด สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ

3.1.1.15. S15 มีแผนการเรียนให้นักเรียนสามารถเลือกตามความสนใจ

3.1.2. อุปสรรค (Threat)

3.1.2.1. T1 นโยบายของโรงเรียนเปลี่ยนตามวาระผู้บริหาร

3.1.2.2. T2 มีการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ

3.1.2.3. T3 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษามีการ เปลี่ยนแปลง

3.1.2.4. T4 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

3.1.2.5. T5 การประสานระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรควรร่วมมือร่วมใจให้มากกว่านี้ ขาดการ ประสานงาน และความเข้าใจที่ตรงกัน

3.1.2.6. T6 พื้นที่ของโรงเรียนมีขนาดเล็ก

3.1.2.7. T7 เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทาให้นักเรียนปฏิบัติตามไม่ทัน

3.1.3. แผนการดำเนินงาน

3.1.3.1. 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (S1, S2, T1, T2, T3)

3.1.3.1.1. S1 ครูสอนตรงสาขาที่จบการศึกษา

3.1.3.1.2. S2 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดูจากแผนการสอน)

3.1.3.1.3. T1 นโยบายของโรงเรียนเปลี่ยนตามวาระผู้บริหาร

3.1.3.1.4. T2 มีการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ

3.1.3.1.5. T3 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษามีการ เปลี่ยนแปลง

3.1.3.2. 2. การจัดสรรงบประมาณเอื้อต่อการบริหารจัดการ องค์กร (S5, S7, S9, T1, T4)

3.1.3.2.1. S5 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน (ดูจาก โครงการที่โรงเรียนจัด)

3.1.3.2.2. S7 โรงเรียนมีสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุกห้องเรียน

3.1.3.2.3. S9 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ

3.1.3.2.4. T1 นโยบายของโรงเรียนเปลี่ยนตามวาระผู้บริหาร

3.1.3.2.5. T4 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

3.1.3.3. 3. จัดโครงการให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (S5, S6, T4, T7)

3.1.3.3.1. S5 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน (ดูจากโครงการที่โรงเรียนจัด)

3.1.3.3.2. S6 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

3.1.3.3.3. T4 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

3.1.3.3.4. T7 เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทาให้นักเรียนปฏิบัติตามไม่ทัน

3.2. จุดอ่อน – โอกาส (WO)

3.2.1. จุดอ่อน (Weakness)

3.2.1.1. W4 ระเบียบวินัยของนักเรียนหละหลวม

3.2.1.2. W1 บุคลากรสายสนับสนุนมีมากเกินไป

3.2.1.3. W2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีน้อย

3.2.1.4. W3 ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ (Website)

3.2.1.5. W5 ไม่มีเครือข่ายกับชุมชน

3.2.1.6. W6 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์)

3.2.1.7. W7 กิจกรรม/ชมรมไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้เรียน

3.2.1.8. W8 การศึกษาดูงานของบุคลากรน้อยเกินไป

3.2.1.9. W9 ไม่มีความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

3.2.1.10. W10 การแนะแนวทางการศึกษายังไม่เพียงพอ

3.2.1.11. W12 การอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน

3.2.1.12. W11 ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมีน้อย

3.2.1.13. W13 ไม่ค่อยมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการทำงาน ในแต่ละปี ทำกิจกรรมซ้าๆ

3.2.1.14. W15 ขาดการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในด้านกิจกรรมหรือการแข่งขัน เมื่อนักเรียนได้รับ รางวัลหรือทาประโยชน์ให้กับโรงเรียน ควรให้ บุคลากรภายนอกได้รับทราบ

3.2.1.15. W16 การสานต่องานของผู้บริหารเมื่อหมดวาระ

3.2.1.16. W19 การสั่งงานที่ข้ามขั้นตอนไม่ผ่านตามลาดับที่ควระทำ และบางขั้นตอนมีความล่าช้า

3.2.1.17. W17 ห้องเรียนน้อยไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่ต้องการเข้ามาศึกษา

3.2.1.18. W18 การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน

3.2.1.19. W20 การศึกษาต่อและพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติการวิจัย ยังได้รับการสนับสนุนอยู่น้อยมาก และยังขาดความเข้าใจในการทำวิจัย

3.2.1.20. W21 ครูขาดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับครูโรงเรียนอื่นๆ

3.2.2. โอกาส (Opportunity)

3.2.2.1. O1 MOU กับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระทั้ง 3 ปี

3.2.2.2. O2 มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

3.2.2.3. O3 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู

3.2.2.4. O4 มีการคัดเลือกนักเรียนมาใหม่

3.2.2.5. O5 โควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเข้าคณะ ต่างๆ

3.2.2.6. O6 เป็นโรงเรียนที่บุคคลภายนอกยอมรับ

3.2.2.7. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.2.2.8. O8 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ จากคณะวิชาต่างๆ ในการเป็นที่ปรึกษาหรือให้ความ ช่วยเหลือ และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยให้การ ช่วยเหลือมาช่วยสอนในบางรายวิชา

3.2.2.9. O9 ความต้องการของผู้ปกครองในการนำนักเรียนเข้ามาเรียนมีจำนวนมาก

3.2.2.10. O10 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์

3.2.2.11. O11 มีการใช้หลักสูตรใหม่นำร่อง

3.2.3. แผนการดำเนินงาน

3.2.3.1. 1. ส่งเสริมอาจารย์มีผลงานวิจัย โดยการจัดสรร ทุนอุดหนุนด้านการวิจัย/สร้างสรรค์/พัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา (W2, W11, W10, O7)

3.2.3.1.1. W2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีน้อย

3.2.3.1.2. W10 การแนะแนวทางการศึกษายังไม่เพียงพอ

3.2.3.1.3. W11 ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมีน้อย

3.2.3.1.4. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.2.3.2. 2. สร้างเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนในสังกัด (W5, W6, W9, W14, O6)

3.2.3.2.1. W5 ไม่มีเครือข่ายกับชุมชน

3.2.3.2.2. W6 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์)

3.2.3.2.3. W9 ไม่มีความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

3.2.3.2.4. W14 ไม่มีหลักสูตรต้นแบบของตนเองตามแบบโรงเรียนสาธิต

3.2.3.2.5. O6 เป็นโรงเรียนที่บุคคลภายนอกยอมรับ

3.2.3.3. 3. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากร พัฒนาศักยภาพในการทำงาน (W1, W8, W21, O7, O8)

3.2.3.3.1. W1 บุคลากรสายสนับสนุนมีมากเกินไป

3.2.3.3.2. W8 การศึกษาดูงานของบุคลากรน้อยเกินไป

3.2.3.3.3. W21 ครูขาดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับครูโรงเรียนอื่นๆ

3.2.3.3.4. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.2.3.3.5. O8 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ จากคณะวิชาต่างๆ ในการเป็นที่ปรึกษาหรือให้ความ ช่วยเหลือ และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยให้การ ช่วยเหลือมาช่วยสอนในบางรายวิชา

3.2.3.4. 4. พัฒนากระบวนการลดขั้นตอนการทางานแบบเบ็ดเสร็จ (W3, W12, W19, O2, O7)

3.2.3.4.1. W3 ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ (Website)

3.2.3.4.2. W12 การอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน

3.2.3.4.3. W19 การสั่งงานที่ข้ามขั้นตอนไม่ผ่านตามลาดับที่ควระทำ และบางขั้นตอนมีความล่าช้า

3.2.3.4.4. O2 มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

3.2.3.4.5. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.2.3.5. 5. พัฒนาฐานข้อมูล และปัจจัยที่จาเป็นต่อการบริหาร จัดการและด้านประกันคุณภาพ (W3, W12, W15, O2)

3.2.3.5.1. W3 ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ (Website)

3.2.3.5.2. W12 การอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน

3.2.3.5.3. W15 ขาดการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในด้านกิจกรรมหรือการแข่งขัน เมื่อนักเรียนได้รับ รางวัลหรือทาประโยชน์ให้กับโรงเรียน ควรให้ บุคลากรภายนอกได้รับทราบ

3.2.3.5.4. O2 มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

3.3. จุดแข็ง – โอกาส (SO)

3.3.1. จุดแข็ง (Strength)

3.3.1.1. S1 ครูสอนตรงสาขาที่จบการศึกษา

3.3.1.2. S2 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดูจากแผนการสอน)

3.3.1.3. S3 นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยภาครัฐได้คิดเป็นร้อยละ 80

3.3.1.4. S4 ครูสอนตรงตามเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นเรียน (ดูจากแผนการสอน)

3.3.1.5. S5 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน( ดูจากโครงการที่โรงเรียนจัด)

3.3.1.6. S6 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

3.3.1.7. S7 โรงเรียนมีสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุก ห้องเรียน

3.3.1.8. S8 โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ ศึกษาศาสตร์ (นักศึกษาฝึกสอน)

3.3.1.9. S9 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

3.3.1.10. S10 ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาเหมาะสมการ คมนาคมสะดวก

3.3.1.11. S11 สนับสนุน/ส่งเสริมนักเรียนแข่งขัน/ประกวดกับ หน่วยงานภายนอก

3.3.1.12. S12 มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยสอน

3.3.1.13. S13 จัดตั้งสวัสดิการร้านค้า

3.3.1.14. S14 นักเรียนเก่งมีความสามารถมีความคิด สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ

3.3.1.15. S15 มีแผนการเรียนให้นักเรียนสามารถเลือกตามความสนใจ

3.3.2. โอกาส (Opportunity)

3.3.2.1. O1 MOU กับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระทั้ง 3 ปี

3.3.2.2. O2 มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

3.3.2.3. O3 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู

3.3.2.4. O4 มีการคัดเลือกนักเรียนมาใหม่

3.3.2.5. O5 โควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเข้าคณะ ต่างๆ

3.3.2.6. O6 เป็นโรงเรียนที่บุคคลภายนอกยอมรับ

3.3.2.7. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.3.2.8. O8 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ จากคณะวิชาต่างๆ ในการเป็นที่ปรึกษาหรือให้ความ ช่วยเหลือ และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยให้การ ช่วยเหลือมาช่วยสอนในบางรายวิชา

3.3.2.9. O9 ความต้องการของผู้ปกครองในการนำนักเรียนเข้ามาเรียนมีจำนวนมาก

3.3.2.10. O10 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์

3.3.2.11. O11 มีการใช้หลักสูตรใหม่นำร่อง

3.3.3. แผนการดําเนินงาน

3.3.3.1. 1. โรงเรียนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ (S8, O7, O10)

3.3.3.1.1. S8 โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ ศึกษาศาสตร์ (นักศึกษาฝึกสอน)

3.3.3.1.2. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.3.3.1.3. O10 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์

3.3.3.2. 2. สอน/ร่วมสอนรายวิชาในคณะศึกษาศาสตร์ หรือ เป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู (S8, O7, O10)

3.3.3.2.1. S8 โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ ศึกษาศาสตร์ (นักศึกษาฝึกสอน)

3.3.3.2.2. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.3.3.2.3. O10 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์

3.3.3.3. 3. พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (S2, S4, O1)

3.3.3.3.1. S2 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดูจากแผนการสอน)

3.3.3.3.2. S4 ครูสอนตรงตามเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นเรียน (ดูจากแผนการสอน)

3.3.3.3.3. O1 MOU กับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระทั้ง 3 ปี

3.3.3.4. 5. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (S3, S4, S15, O5, O7, O11)

3.3.3.4.1. S4 ครูสอนตรงตามเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นเรียน (ดูจากแผนการสอน)

3.3.3.4.2. S15 มีแผนการเรียนให้นักเรียนสามารถเลือกตามความสนใจ

3.3.3.4.3. O5 โควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเข้าคณะ ต่างๆ

3.3.3.4.4. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.3.3.4.5. O11 มีการใช้หลักสูตรใหม่นำร่อง

3.3.3.5. 6. พัฒนาโรงเรียนสามารถให้บริการทางวิชาการแก่ บุคคลภายนอก (S1 , S8, O6, O9)

3.3.3.5.1. S1 ครูสอนตรงสาขาที่จบการศึกษา

3.3.3.5.2. S8 โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ ศึกษาศาสตร์ (นักศึกษาฝึกสอน)

3.3.3.5.3. O6 ป็นโรงเรียนที่บุคคลภายนอกยอมรับ

3.3.3.5.4. O9 ความต้องการของผู้ปกครองในการนานักเรยีนเข้า มาเรียนมีจานวนมาก

3.3.3.6. 7. จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน (S5, S6, O2, O3, O6)

3.3.3.6.1. S5 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน(ดูจาก โครงการที่โรงเรียนจัด)

3.3.3.6.2. S6 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

3.3.3.6.3. O2 มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

3.3.3.6.4. O3 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู

3.3.3.6.5. O6 ป็นโรงเรียนที่บุคคลภายนอกยอมรับ

3.3.3.7. 8. จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน เพื่อแข่งขัน/ประกวดกับหน่วยงานภายนอก (S5, S6, S11, S14, O6, O7)

3.3.3.7.1. S5 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน(ดูจาก โครงการที่โรงเรียนจัด)

3.3.3.7.2. S6 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

3.3.3.7.3. S11 สนับสนุน/ส่งเสริมนักเรียนแข่งขัน/ประกวดกับ หน่วยงานภายนอก

3.3.3.7.4. S14 นักเรียนเก่งมีความสามารถมีความคิด สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ

3.3.3.7.5. O6 ป็นโรงเรียนที่บุคคลภายนอกยอมรับ

3.3.3.7.6. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.3.3.8. 9. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามความสามารถ (S1, S4, S7, O7, O10)

3.3.3.8.1. S1 ครูสอนตรงสาขาที่จบการศึกษา

3.3.3.8.2. S4 ครูสอนตรงตามเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นเรียน (ดูจากแผนการสอน)

3.3.3.8.3. S7 โรงเรียนมีสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุกห้องเรียน

3.3.3.8.4. O7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, คณะวิชาอื่นๆใน มหาวิทยาลัย

3.3.3.8.5. O10 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์

3.3.3.9. 10. จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรของโรงเรียน (S7, S9, S10, O2, O10)

3.3.3.9.1. S7 โรงเรียนมีสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุกห้องเรียน

3.3.3.9.2. S10 ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาเหมาะสมการคมนาคมสะดวก

3.3.3.9.3. O2 มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

3.3.3.9.4. O10 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์

3.4. จุดอ่อน - อุปสรรค (WT)

3.4.1. อุปสรรค (Threat)

3.4.1.1. T1 นโยบายของโรงเรียนเปลี่ยนตามวาระผู้บริหาร

3.4.1.2. T2 มีการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ

3.4.1.2.1. T3 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษามีการ เปลี่ยนแปลง

3.4.1.3. T4 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

3.4.1.4. T5 การประสานระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรควรร่วมมือร่วมใจให้มากกว่านี้ ขาดการ ประสานงาน และความเข้าใจที่ตรงกัน

3.4.1.5. T6 พื้นที่ของโรงเรียนมีขนาดเล็ก

3.4.1.6. T7 เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทาให้นักเรียนปฏิบัติตามไม่ทัน

3.4.2. จุดอ่อน (Weakness)

3.4.2.1. W1 บุคลากรสายสนับสนุนมีมากเกินไป

3.4.2.2. W2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีน้อย

3.4.2.3. W3 ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ (Website)

3.4.2.4. W4 ระเบียบวินัยของนักเรียนหละหลวม

3.4.2.5. W5 ไม่มีเครือข่ายกับชุมชน

3.4.2.6. W6 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์)

3.4.2.7. W7 กิจกรรม/ชมรมไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้เรียน

3.4.2.8. W8 การศึกษาดูงานของบุคลากรน้อยเกินไป

3.4.2.9. W9 ไม่มีความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

3.4.2.10. W10 การแนะแนวทางการศึกษายังไม่เพียงพอ

3.4.2.11. W11 ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมีน้อย

3.4.2.12. W12 การอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน

3.4.2.13. W13 ไม่ค่อยมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการทำงาน ในแต่ละปี ทำกิจกรรมซ้าๆ

3.4.2.14. W14 ไม่มีหลักสูตรต้นแบบของตนเองตามแบบโรงเรียนสาธิต

3.4.2.15. W15 ขาดการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในด้านกิจกรรมหรือการแข่งขัน เมื่อนักเรียนได้รับ รางวัลหรือทาประโยชน์ให้กับโรงเรียน ควรให้ บุคลากรภายนอกได้รับทราบ

3.4.2.16. W16 การสานต่องานของผู้บริหารเมื่อหมดวาระ

3.4.2.17. W17 ห้องเรียนน้อยไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่ต้องการเข้ามาศึกษา

3.4.2.18. W18 การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน

3.4.2.19. W19 การสั่งงานที่ข้ามขั้นตอนไม่ผ่านตามลาดับที่ควระทำ และบางขั้นตอนมีความล่าช้า

3.4.2.20. W20 การศึกษาต่อและพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติการวิจัย ยังได้รับการสนับสนุนอยู่น้อยมาก และยังขาดความเข้าใจในการทำวิจัย

3.4.2.21. W21 ครูขาดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับครูโรงเรียนอื่นๆ

3.4.3. แผนการดำเนินงาน

3.4.3.1. 1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตฯที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ศึกษาศาสตร์ (W2, W3, W8, W13, T1, T3, T5)

3.4.3.1.1. W2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีน้อย

3.4.3.1.2. W3 ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ (Website)

3.4.3.1.3. W8 การศึกษาดูงานของบุคลากรน้อยเกินไป

3.4.3.1.4. W13 ไม่ค่อยมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการทำงาน ในแต่ละปี ทำกิจกรรมซ้าๆ

3.4.3.1.5. T1 นโยบายของโรงเรียนเปลี่ยนตามวาระผู้บริหาร

3.4.3.1.6. T3 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษามีการ เปลี่ยนแปลง

3.4.3.1.7. T5 การประสานระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรควรร่วมมือร่วมใจให้มากกว่านี้ ขาดการ ประสานงาน และความเข้าใจที่ตรงกัน

3.4.3.2. 2. แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยกาหนด แผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี (W2, W3, W8, W13, T1, T3, T5)

3.4.3.2.1. W2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีน้อย

3.4.3.2.2. W3 ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ (Website)

3.4.3.2.3. W8 การศึกษาดูงานของบุคลากรน้อยเกินไป

3.4.3.2.4. W13 ไม่ค่อยมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการทำงาน ในแต่ละปี ทำกิจกรรมซ้าๆ

3.4.3.2.5. T1 นโยบายของโรงเรียนเปลี่ยนตามวาระผู้บริหาร

3.4.3.2.6. T3 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษามีการ เปลี่ยนแปลง

3.4.3.2.7. T5 การประสานระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรควรร่วมมือร่วมใจให้มากกว่านี้ ขาดการ ประสานงาน และความเข้าใจที่ตรงกัน

3.4.3.3. 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบ ICT และ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย (W3, W6, T4, T7)

3.4.3.3.1. W3 ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ (Website)

3.4.3.3.2. W6 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์)

3.4.3.3.3. T4 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

3.4.3.3.4. T7 เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทาให้นักเรียนปฏิบัติตามไม่ทัน

4. จุดแข็ง (Strength)

4.1. S1 ครูสอนตรงสาขาที่จบการศึกษา

4.2. S2 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ (ดูจากแผนการสอน)

4.3. S3 นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยภาครัฐได้คิดเป็นร้อยละ 80

4.4. S4 ครูสอนตรงตามเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นเรียน(ดู จากแผนการสอน)

4.5. S5 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน(ดูจาก โครงการที่โรงเรียนจัด)

4.6. S6 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

4.7. S7 โรงเรียนมีสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุก ห้องเรียน

4.8. S8 โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ ศึกษาศาสตร์ (นักศึกษาฝึกสอน)

4.9. S9 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ

4.10. S10 ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาเหมาะสมการ คมนาคมสะดวก

4.11. S11 สนับสนุน/ส่งเสริมนักเรียนแข่งขัน/ประกวดกับ หน่วยงานภายนอก

4.12. S12 มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยสอน

4.13. S13 จัดตั้งสวัสดิการร้านค้า

4.14. S14 นักเรียนเก่งมีความสามารถมีความคิด สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ

4.15. S15 มีแผนการเรียนให้นักเรียนสามารถเลือกตาม ความสนใจ

5. พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กร ที่จะดำเนินการในระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการดำเนินงาน ขององค์กร

5.1. ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่าภาระกิจขององค์กรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องค์กรกำลังให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

6. วิสัยทัศน์ (Vision)

7. ด้านปัจจัยภายนอก

7.1. โอกาส (Opportunity)

7.1.1. O1 MOU กับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระทั้ง 3 ปี

7.1.2. O2 มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

7.1.3. O3 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู

7.1.3.1. O8 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ จากคณะวิชาต่างๆ ในการเป็นที่ปรึกษาหรือให้ความ ช่วยเหลือ และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยให้การ ช่วยเหลือมาช่วยสอนในบางรายวิชา

7.1.4. O4 มีการคัดเลือกนักเรียนมาใหม่

7.1.5. O5 โควตาเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเข้าคณะ ต่างๆ

7.1.6. O6 เป็นโรงเรียนที่บุคคลภายนอกยอมรับ

7.1.7. O9 ความต้องการของผู้ปกครองในการนำนักเรียนเข้า มาเรียนมีจำนวนมาก

7.1.8. O10 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์

7.1.9. O11 มีการใช้หลักสูตรใหม่นาร่อง

7.2. อุปสรรค (Threat)

7.2.1. T1 นโยบายของโรงเรียนเปลี่ยนตามวาระผู้บริหาร

7.2.2. T2 มีการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ

7.2.2.1. T3 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษามีการ เปลี่ยนแปลง

7.2.3. T4 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

7.2.4. T5 การประสานระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรควรร่วมมือร่วมใจให้มากกว่านี้ ขาดการ ประสานงาน และความเข้าใจที่ตรงกัน

7.2.5. T6 พื้นที่ของโรงเรียนมีขนาดเล็ก

7.2.6. T7 เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ทาให้นักเรียนปฏิบัติตามไม่ทัน

8. ด้านปัจจัยภายใน

8.1. จุดอ่อน (Weakness)

8.1.1. W1 บุคลากรสายสนับสนุนมีมากเกินไป

8.1.2. W2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีน้อย

8.1.3. W3 ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ (Website)

8.1.4. W4 ระเบียบวินัยของนักเรียนหละหลวม

8.1.5. W5 ไม่มีเครือข่ายกับชุมชน

8.1.6. W6 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์)

8.1.7. W7 กิจกรรม/ชมรมไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้เรียน

8.1.8. W8 การศึกษาดูงานของบุคลากรน้อยเกินไป

8.1.9. W9 ไม่มีความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

8.1.10. W10 การแนะแนวทางการศึกษายังไม่เพียงพอ

8.1.11. W11 ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมีน้อย

8.1.12. W12 การอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน

8.1.13. W13 ไม่ค่อยมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการทำงาน ในแต่ละปี ทำกิจกรรมซ้าๆ

8.1.14. W14 ไม่มีหลักสูตรต้นแบบของตนเองตามแบบโรงเรียนสาธิต

8.1.14.1. W15 ขาดการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในด้านกิจกรรมหรือการแข่งขัน เมื่อนักเรียนได้รับ รางวัลหรือทาประโยชน์ให้กับโรงเรียน ควรให้ บุคลากรภายนอกได้รับทราบ

8.1.15. W16 การสานต่องานของผู้บริหารเมื่อหมดวาระ

8.1.16. W17 ห้องเรียนน้อยไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่ต้องการเข้ามาศึกษา

8.1.17. W18 การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน

8.1.18. W19 การสั่งงานที่ข้ามขั้นตอนไม่ผ่านตามลาดับที่ควระทำ และบางขั้นตอนมีความล่าช้า

8.1.19. W20 การศึกษาต่อและพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติการวิจัย ยังได้รับการสนับสนุนอยู่น้อยมาก และยังขาดความเข้าใจในการทำวิจัย

8.1.20. W21 ครูขาดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับครูโรงเรียนอื่นๆ

8.2. จุดแข็ง (Strength)

8.2.1. S1 ครูสอนตรงสาขาที่จบการศึกษา

8.2.1.1. S5 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน(ดูจาก โครงการที่โรงเรียนจัด)

8.2.1.1.1. S4 ครูสอนตรงตามเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นเรียน(ดู จากแผนการสอน)

8.2.2. S3 นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยภาครัฐได้คิดเป็นร้อยละ 80

8.2.3. S6 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

8.2.4. S7 โรงเรียนมีสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุก ห้องเรียน

8.2.5. S8 โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ ศึกษาศาสตร์ (นักศึกษาฝึกสอน)

8.2.6. S13 จัดตั้งสวัสดิการร้านค้า

8.2.7. S9 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ

8.2.8. S10 ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาเหมาะสมการ คมนาคมสะดวก

8.2.9. S12 มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยสอน

8.2.10. S11 สนับสนุน/ส่งเสริมนักเรียนแข่งขัน/ประกวดกับ หน่วยงานภายนอก

8.2.11. S14 นักเรียนเก่งมีความสามารถมีความคิด สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ

8.2.12. S15 มีแผนการเรียนให้นักเรียนสามารถเลือกตาม ความสนใจ

9. Note!

9.1. พันธกิจ (Mission)

9.2. SWOT MATRIX

9.2.1. p

9.2.1.1. การนำไปใช้คำนึงผู้เรียน

9.2.1.1.1. การนำไปใช้คำนึงผู้เรียน

10. School

11. New Topic