Maneig i tractament d'úlceres d'extremitat inferior

priorització i elecció de temática

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Maneig i tractament d'úlceres d'extremitat inferior by Mind Map: Maneig i tractament d'úlceres d'extremitat inferior

1. 1. Definició, fisiopatologia i classificació de les úlceres d'extremitat inferior: Registre ARES

1.1. 1.A. Úlcera d'etiologIa venosa

1.1.1. Ulcerosa venosa clínica

1.1.2. Ulcerosa venosa teràpia compressiva

1.1.3. Ulcerosa venosa tractament

1.1.4. Ulcerosa venosa Exploracions complementàries

1.1.5. Ulcerosa venosa registre ARES

1.2. 1 B Úlcera d'etiologia arterial: Registre ARES

1.3. 1.C Úlcera d'etiologia neuropàtica

1.3.1. Introducció

1.3.2. Valoració del pacient

1.3.3. Artropatia de Charcot

1.3.4. úlcera peu diabètic

1.3.5. Intervencions

1.3.6. Infografies

1.3.7. Descarregues

1.3.8. Registre Ares úlcera neuropàtica

1.4. 1.D Úlceres per malalties sistèmiques

1.5. 1.E Úlceres d'altres etiologies

2. 2. Tractament local de les ferides: Resum concepte TIME

2.1. Introducció part 1- part2

2.2. 2.2 Apòsits

2.2.1. Introducció

2.2.2. Hidrogels/antimicrobians

2.2.3. Escumes/hidrocoloides

2.2.4. Resum

2.2.5. Apòsits fibres

2.2.6. Crema barrera, sol.lució netejadora

2.2.7. Bioactius, malles,Ac Grassos

2.3. 2.3 Desbridament

3. 3. Diagnóstic diferencial i proposta de maneig.

3.1. 3.1 Casos clínics: Diferenciació d'úlceres més habituals

4. 4. Aspectes nutricionals a valorar amb un pacient amb úlcera

5. 5. Avaluació de les úlceres

5.1. 5.1 Avaluació de les úlceres: Qualitativa

5.2. 5.2 Avaluació de les úlceres: Quantitativa

6. 6. Documents de suport

7. 7. Prova final d'assoliment

8. 8. Enquesta de satisfacció