PRINCIPALS PROJECTES DE CENTRE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRINCIPALS PROJECTES DE CENTRE by Mind Map: PRINCIPALS PROJECTES DE CENTRE

1. PROJECTE EDUCATIU CENTRE (PEC)

1.1. El projecte afavoreix la participació i implicació de totes les persones que conviuen en el centre educatiu. S’adapta als diferents contextos socioeconòmics i culturals del centre i a les característiques de l’alumnat.

1.1.1. Anàlisi del context

1.1.2. Trets d’identitat del centre educatiu

1.1.3. Aspectes organitzatius (concreció dels òrgans de govern i participació, coordinació, PAS, serveis...)

1.1.4. Aspectes pedagògics (concreció dels criteris metodològics, organitzatius, d’avaluació, curriculars, mesures d’atenció a la diversitat....)

2. NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

2.1. Les NOFC han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC.

2.1.1. Ha de concretar les regles i normes dels drets i deures dels alumnes i l’organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals.

3. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC)

3.1. Document aprovat pel consell escolar que recull els aspectes relatius a l’ús de les llengües en el centre. El PLC contempla una radiografia de la població del centre i el seu nivell lingüístic per així establir les intencions i el posicionament lingüístic del centre.

3.1.1. Determinar quina serà la llengua vehicular del centre com a llengua d’aprenentatge i com a llengua de relació.

3.1.2. La llengua estrangera que s’escull i el treball que se’n fa en el centre.

3.1.3. L’ensenyament i l’ús de la llengua catalana en cas de procedència diversa de l’alumnat.

3.1.3.1. Immersió

3.1.3.2. Integració dels nouvinguts (Aula d’Acollida)