EL SISTEMA EDUCATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EL SISTEMA EDUCATIU by Mind Map: EL SISTEMA EDUCATIU

1. LEGISLACIONS

1.1. LLEI MOYANO 1857-1932

1.1.1. Educació = Dret; Educació Obligatòria (6-9); sistema educatiu dual (públic i privat); gratuïtat.

1.2. LLEI GENERAL D'EDUCACIÓ (LGE) 1971

1.2.1. Inici primària obligatori fins als 14 anys; Secundària dues opcions (BUP i FP1/FP2); Ensenyament a distància i educació especial.

1.3. CONSTITUCIÓ 1978

1.3.1. Tots els espanyols i residents tenen dret a l’educació; Dret a l’educació obligatòria i gratuïta; Pública i privada; infantil.

1.4. LLEI ORGÀNICA del DRET a l'EDUCACIÓ (LODE) 1985

1.4.1. AMPA; drets i deures; Creació d’escoles; Participació consells escolars; òrgans directius (unipersonals i col·legiats)

1.5. LLEI d'ORDENACIÓ GENERAL del SISTEMA EDUCATIU (LOGSE) 1990

1.5.1. Reforma integral del Sistema Educatiu, enfocada a Europa; Currículum educatiu.

1.6. LLEI ORGÀNICA de QUALITAT de l'EDUCACIÓ (LOQE) 2002

1.6.1. Religió catòlica en tots els nivells; Enfortiment de la figura del director; 5 fonaments: esforç i exigència, resultats, flexibilitat i diversitat.

1.7. LLEI ORGÀNICA de l'EDUCACIÓ (LOE) 2006

1.7.1. Principis Fonamentals: Educació de qualitat per a tots i compromís amb els objectius europeus.

1.7.1.1. Professorat: protagonisme i reconeixement; Formació en les TIC i llengües estrangeres ; Compromís d'Estatut de la Funció Docent; Reforma de la Formació Inicial; Carrera docent basada en l’avaluació.

1.7.1.1.1. Educació Infantil (0-3 anys); Etapa única amb dos cicles; Gratuïtat segon cicle; Introducció 2n cicle de lecto-escriptura, habilitats numèriques, llengua estrangera i noves tecnologies.

1.8. LLEI d'EDUCACIÓ de CATALUNYA (LEC) 2009

1.8.1. Equitat i excel·lència; Autonomia dels centres; Institut d’Avaluació i Ordenació Curricular; Actualització de les funcions de la Inspecció d’educació.

1.9. LLEI ORGÀNICA per a la MILLORA de la QUALITAT EDUCATIVA (LOMQE) 2013

1.9.1. Mobilitat de funcionaris; Eliminació selectivitat per proves de cada universitat; Invasió de competències.

2. ETAPES

2.1. EDUCACIÓ INFANTIL

2.1.1. Primer cicle (0-3)

2.1.2. Segon cicle (3-6)

2.2. EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA

2.2.1. Educació Primària

2.2.1.1. 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è

2.2.2. E.S.O

2.2.2.1. 1r, 2n, 3r, 4t

2.2.2.2. P.Q.P.I

2.2.2.2.1. - Mòduls voluntaris - Mòduls professionals o generals

2.3. EDUCACIÓ POST-OBLIGATÒRIA

2.3.1. Cicles Formatius de Grau Mitjà de F.P.

2.3.1.1. Cicle Formatiu de Grau Superior de F.P.

2.3.1.1.1. Estudis de Grau

2.3.2. Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny

2.3.2.1. Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

2.3.2.1.1. Estudis de Grau

2.3.3. Tècnic esportiu de Grau Mitjà

2.3.3.1. Tècnic esportiu de Grau Superior

2.3.3.1.1. Estudis de Grau

2.3.4. Batxillerat

2.3.4.1. 1r i 2n

2.3.4.1.1. Artístic-Humanístic i CCSS-Ciències i Tecnologies

2.3.4.2. Estudis de Grau

2.3.4.2.1. Màster