พัฒนาหลักสูตร (02198221)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พัฒนาหลักสูตร (02198221) by Mind Map: พัฒนาหลักสูตร (02198221)

1. ควาหมายของหลักสูตร

1.1. คําว่า หลักสูตร หรือ Curriculum ปรากฏครั้งแรกในการตีพิมพ์ textbook ในปี ค.ศ.1918 โดย John Franklin Bobbitt (1918) ซึ่งได้กล่าวถึงคําว่า curriculum ว่าเป็นแนวคิดที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน Currere มีความหมายว่า “race-course” หมายความว่า หลักสูตรเป็นการกระทําหรือประสบการณ์ที่ส่งต่อไปยังเด็กให้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จได้ในสังคมผู้ใหญ่

2. ความสำคัญของหลักสูตร

2.1. 1. หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ 2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา 3. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 4. ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะเป็นแนวปฏิบัติแก่ครู 5. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตามจุดมุ่งหมายของ การศึกษา 6. หลักสูตรเป็นเครื่องกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่า ผู้เรียนและสังคมควรได้รับสิ่งใดบ้างที่เป็น ประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยตรง 7. หลักสูตรเป็นเครื่องกําหนดว่า เนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่ช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างราบรื่น 8. หลักสูตรเป็นเครื่องกําหนดว่า วิธีการดําเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผาสุกเป็นอย่างไร 9. หลักสูตรย่อมทํานายลักษณะของสังคมอนาคตได้ว่าจะเป็นอย่างไร 10. หลักสูตรย่อมกําหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและเจตคติของผู้เรียนในอันที่ จะอยู่ร่วมในสังคม และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนละชาติบ้านเมือง

3. องค์ประกอบของหลักสูตร

3.1. ส่วนประกอบของหลักสูตรที่สําคัญ 4 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล

4. ประเภทของหลักสูตร

4.1. 1. หลักสูตรรายวิชา 2. หลักสูตรสัมพันธ์วิชา 3. หลักสูตรประสบการณ์ 4. หลักสูตรบูรณาการ 5. หลักสูตรอิงมาตรฐาน 6. หลักสูตรเสริม

5. ลักษณะหลักสูตรที่ดี

5.1. 1. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 2. หลักสูตรควรบอกแนวทาง ด้านสื่อการสอน 3. หลักสูตรควรได้รับการจัดทําหรือพัฒนาจากคณะบุคคลหลายฝ่าย 4. หลักสูตรจะต้องจัดได้ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติ ไม่ขัดแย้งต่อแนวนโยบายการพัฒนา ประเทศชาติซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 5. หลักสูตรควรจะมีกิจกรรมกระบวนการและเนื้อหาสาระที่จะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น 6. หลักสูตรควรจะมีลักษณะที่สนองความต้องการและความสนใจ ทั้งของผู้เรียนและสังคม สามารถพัฒนา ผู้เรียนบนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลได้

6. ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีทางการศึกษา แนวคิดในการจัดการศึกษา

6.1. 1. ปรัชญาสารัตถนิยม 2. ปรัชญานิรันตรนิยมหรือสัจจนิยม 3. ปรัชญาอัตถิภาวนิยม 4. ปรัชญาปฏิรูปนิยม 5. ปรัชญาพิพัฒนนิยมหรือพิพัฒนาการ

6.2. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มมานุษยนิยม 4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกานเย 5. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล

7. ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาของไทย

7.1. 1) การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 2411) 2) การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2474) 3) การศึกษาของไทยสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรก (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2491) 4) การศึกษาไทยสมัยพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2534) 5) การศึกษาสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน)

8. วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ

8.1. แผนการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง แผนงานหลักในการจัดการศึกษาของชาติ และ แผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ หมายถึง แผนกําหนดทิศทาง และขอบเขตในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8.2. ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

8.2.1. 1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 3. วิสัยทัศน์ 4. พันธกิจ 5. ยุทธศาสตร์

9. ทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21

9.1. 2.1 ทักษะชีวิตและการทํางาน .2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 2.3 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

10. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

10.1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนแปลงมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนที่ชัดเจน ใน 5 ลักษณะ คือ

10.1.1. 1. วิสัยทัศน์ แสดงเจตนารมณ์ของหลักสูตร 2. จุดมุ่งหมาย ขยายรายละเอียดจากวิสัยทัศ 3. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน กําหนดความสามารถของผู้เรียน 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กําหนดคุณภาพผู้เรียนด้านจริยธรรมและคุณธรรม 5. มาตรฐานการเรียนรู้ ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ

11. กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร

11.1. 1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฮิลดา ทาบา (Hilda Taba) 3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส 4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโบแชมป์

12. การนําหลักสูตรไปใช้

12.1. ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใช้ 1. ตรวจสอบทบทวนหลักสูตรตามหลักการของทฤษฎีหลักสูตร 2. ทําโครงการและวางแผนการศึกษานําร่องเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 3. ประเมินโครงการศึกษานําร่อง 4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 5. การอบรมครูผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 6. การนําหลักสูตรไปปฏิบัติจริงหรือเรียนว่าขั้นตอนการใช้หลักสูตรเต็มรูป 7. การอบรมครูเพิ่มเติมในส่วนที่จําเป็นในระหว่างการใช้หลักสูตร 8. การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร

13. แนวทางการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้

14. การประเมินหลักสูตร

14.1. 1. ช่วยให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกบหลักสูตรสําหรับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อ การพัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบความพร้อมของหลักสูตรและทรัพยากรในการดําเนินการใช้หลักสูตร 2. ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดําเนินการใช้หลักสูตรซึ่งจะนํามาใช้ ประกอบการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงการบริหารหลักสูตร หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนหรือวิธีการบริหาร หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ช่วยให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของหลักสูตร จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตรซึ่งจะนํามาใช้ ประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัย ว่าจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างไรให้มีความเหมาะสมกบสภาพ การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง Curriculum Development PAGE: 84 เอกสารประกอบการสอนวิชา 02198221 การพัฒนาหลักสูตร โดย.. อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล 4. ช่วยให้ได้สารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุน หรือไม่ ซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินการใช้หลักสูตรต่อไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกหลักสูตร 5. ช่วยให้เกิดการเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กบผู้บริหารหลักสูตร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ หลักสูตรเมื่อทราบสัมฤทธิผลของหลักสูตร จุดเด่น หรือจุดด้อยของหลักสูตรโดยจะมุ่งมั่นปรับปรุง และ พัฒนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งจะเกิดคุณค่า และประโยชน์ สูงสุดต่อผู้เรียน หรือสถานศึกษา

15. ผู้จัดทำ นายธนวิทย์ จันทร์เจิมพักตร์ 61206007444

15.1. ปล. อย่าขยับกรอบข้อความต่างๆไม่งั้นงานจะบิดเบี้ยว ผมไม่มีเงินอัพเกรดเว็ปด้วยต้องขอโทษด้วยนะครับ อาจารย์