Tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä / toteutus 3010 - - talvi 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä / toteutus 3010 - - talvi 2020 by Mind Map: Tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä / toteutus 3010 - - talvi 2020

1. 1. Aihe, aihepiiri, teema

1.1. Hakusanojen ideointi

1.1.1. Finto

1.2. Kirjallisuus

1.2.1. SeAMK-Finna

1.2.1.1. Tutkimusteokset

1.2.1.2. Tietokirjallisuus

1.2.1.3. Ammattikirjallisuus

1.2.1.3.1. e-kirjat

1.2.2. Google scholar

1.3. Media

1.3.1. Sanomalehdet

1.3.1.1. Uutiset

1.3.2. Lehdet

1.3.2.1. Ammattilehdet

1.3.2.1.1. Talentia

1.3.2.1.2. Super

1.3.2.1.3. Tehy-lehti

1.3.2.1.4. Alma-talent

1.3.2.1.5. Arto

1.3.2.2. Tutkimuslehdet

1.3.2.2.1. Journal.fi

1.3.2.2.2. Elektra

1.3.3. Some

1.3.3.1. Twitter

1.3.3.1.1. Erilaiset organisaatiot, asiantuntijat

1.4. Lait

1.4.1. FINLEX

1.5. Julkaisuarkistot

1.5.1. Valto

1.5.1.1. Julkari

1.5.1.1.1. THL:n julkaisut

1.5.1.2. Ministeriöiden tuottama tieto

1.5.2. Opinnäytetyöt

1.5.2.1. Theseus

1.6. Tiedontuottajaorganisaatiot

1.6.1. Väestöliitto

1.6.2. JHL

1.6.3. Duodecim

1.6.4. THL

1.6.5. Ministeriöt

1.7. Asiantuntijat

1.7.1. Haastattelut

1.7.1.1. Kehittämistarpeen toteaminen

1.7.1.2. Julkiset ja kolmannen sektorin toimijat ja yritykset

2. 2. Tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät

2.1. Määrällinen tutkimus

2.1.1. Pitkittäistutkimus

2.1.2. Poikittaistutkimus

2.1.3. Kyselylomakkeet

2.1.4. Verkkokysely

2.2. Laadullinen tutkimus

2.2.1. Haastattelut

2.2.1.1. Teemahaastattelu

2.2.1.1.1. Analyysi

2.2.1.2. Ryhmä-/yksilöhaastattelu

2.2.2. Havainnointi

2.2.2.1. Seuranta

2.2.2.2. Kohderyhmä

2.2.3. Tapaustutkimus

2.3. Tiedonlähteinä esim. oppikirjat tutkimusmenetelmistä

2.3.1. Opintojaksot ja luennot, harjoitustyöt

2.4. Erilaisia tutkimusmenetelmiä, niiden yhdistäminen

2.4.1. Triangulaatio

2.5. Tutkimukset tiedonlähteinä > malleja ja ideoita, miten tutkimusmentelmää on käytetty, miten siitä raportoidaan, miten sen valintaa perustellaan jne.

2.5.1. Tutkimuskirjallisuus, esim. väitöskirjat ja muut tutkimukset

2.5.2. Tutkimusartikkelit, esim. tutkimuslehtien artikkelit -- muista esim. Janus, Kasvatus, Yhteiskuntapolitiikka, Gerontologia...

3. 3. Käytännön tekeminen, taidot ja osaaminen opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa

3.1. Tieteellinen kirjoittaminen

3.1.1. SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

3.1.1.1. Lähdeviitteet

3.1.1.2. Tekstiviitteet

3.2. Atk-osaaminen

3.2.1. Word

3.2.2. Excel

3.2.3. SPSS

3.2.4. Webropol

3.3. Suunnitelma aineiston säilyttämisestä

3.3.1. Aineistonkeruu

3.3.1.1. Litterointi

3.4. Projektin hallinta

3.4.1. Riskien hallinta

3.4.1.1. Resurssien tiedostaminen

3.4.2. Ajankäytönsuunnitelma

3.4.2.1. Työn jaksottaminen

3.5. Sosionomin kompetenssit

3.5.1. Varhaiskasvatuksen kompetenssit

3.6. Kriittisyys tekemisessä

3.7. Tiedonhankintataidot

3.8. Avun pyytäminen

3.8.1. Ohjaava opettaja

3.8.2. Yhteistyötahon yhteysyhenkilö

3.8.3. Opiskelukaverit

4. 4. Tutkimus- ja/tai kehittämistyön dokumentointi ja raportointi

4.1. Tutkimusetiikka

4.1.1. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

4.1.2. Haastateltavien anonymiteetin säilyminen

4.1.3. Tiedon luotettavuus

4.1.4. Tietosuoja

4.1.4.1. Salassapito

4.2. Kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi

4.3. Selkeän tiedon tuottaminen prosessista

4.3.1. Tilajaalle

4.3.2. Tutkimus kohderyhmälle

4.4. SeAMKin kirjallisten töiden ohje