การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพของธุรกิจ และการตัดสินใจประกอบการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพของธุรกิจ และการตัดสินใจประกอบการ by Mind Map: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพของธุรกิจ และการตัดสินใจประกอบการ

1. อุปสรรค

1.1. สภาวะที่เสียเปรียบทางธุรกิจ

2. การตัดสินใจในการเริ่มต้นการประกอบการจาก The Extended Pre-Start model

2.1. 1.ยังไม่ตะหนักถึงโอกาสในการก่อตั้งธุรกิจ

2.2. 2.เริ่มตระหนักถึงการก่อตั้งธุรกิจ

2.3. 3.สนใจศึกษาความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจ

2.4. 4.ศึกษารายละเอียดในการก่อตั้งธุรกิจ

2.5. 5.ตัดสินใจจัดตั้งธุรกิจ

3. การวิเคราะห์ความสามารถของกิจการ

3.1. ที่ดิน

3.2. พนักงาน

3.3. การจัดการ

3.4. อุปกรณ์และเครื่องมือ

3.5. ความรู้

3.6. ทรัพย์สินทางปัญญา

3.7. โครงสร้างองค์กร

4. ความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการกับสภาพแวดล้อม

4.1. ปัจจัยภายนอก

4.1.1. เหนือการควบคุมของกิจาร

4.2. ปัจจัยภายใน

4.2.1. ควบคุมได้

4.3. New Topic

5. การวิเคราะห์อุสาหกรรม

5.1. การสิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

5.1.1. ด้านการเมือง

5.1.2. ด้านเศรษฐกิจ

5.1.3. ด้านสภาพแวดล้อม

5.1.4. ด้านเทคโนโลยี

5.1.5. ด้านกฎหมาย

5.1.6. ด้านสังคม

5.2. การวิเคราะห์ปัจจัยกดดัน

5.2.1. อุปสรรคที่กีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรมแข่งขันของผู้แข่งขันหน้าใหม่

5.2.1.1. การประหยัดขนาดผลิต

5.2.1.2. จำนวนเงินลงทุน

5.2.1.3. ความแตกต่างของสินค้า

5.2.2. อำนาจต่อรองของลูกค้า

5.2.2.1. ปริมาณการซื้อของลูกค้า

5.2.2.2. สัดส่วนลูกค้าต่อผู้ขาย

5.2.3. อำนาจต่อรองของผู้ขาย

5.2.3.1. จำนวนผู้ขาย

5.2.3.2. สัดส่วนผู้ขายต่อผู้ซื้อ

5.2.4. ภัยจากสินค้าหรือบริการทดแทน

5.2.4.1. การทำกำไรของสินค้า

5.2.5. New Topic

5.2.6. ภัยจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม

5.2.6.1. จำนวนผู้ที่อยู่ในการแข่งขัน

5.2.6.2. ความรุนแรงของการแข่งขัน

6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ

6.1. องค์ประกอบของ swot

6.1.1. องค์ประกอบภายใน

6.1.1.1. จุดแข็ง

6.1.1.1.1. วิเคราะห์จุดเเข็งเพื่อเป็นข้อได้เปรียบ

6.1.1.2. จุดอ่อน

6.1.1.2.1. วิเคราะห์ข้อเสีย นำมาปรับปรุงธุรกิจ

6.1.2. องค์ประกอบภายใน

6.1.2.1. โอกาส

6.1.2.1.1. สภาวะแวดล้อมที่ได้เปรียบทางธุรกิจ