บทที่ 3 ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 3 ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน by Mind Map: บทที่ 3 ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน

1. เป็นการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

2. บทบาทของธุรกิจระหว่างประเทศ

2.1. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าและบริการระหว่างประเทศ

2.2. สาเหตุที่ต้องทำ

2.2.1. บางประเทศมีสินค้าบางอย่างมากเกิน บางประเทศขาดแคลน จำเป็นต้องและเปลี่ยนกัน

2.2.2. ประเทศมีข้อได้เปลียบสมบูรณ์ (Absolute advantage)

2.2.2.1. ประเทศที่มีความสามารถในการผลิต จนเป็นการผูกขาดตลาด

2.2.3. reebok จ้างบริษัทเกาหลี

2.2.4. ประเทศมีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage)

2.2.4.1. มีหลายประเทศมีสามารถผลิตได้ แต่คุณภาพ ประสิทธิภาพ ต้นทุนต่างกัน

2.3. การค้าระหว่างประเทศ

2.3.1. ทำการนำเข้า - ส่งออก ให้เพียงพอต่อความต้องการ

2.4. ดุลการค้า

2.4.1. ความแตกต่างระหว่าง มูลค่าการนำเข้า และส่งออก

2.4.2. ขาดดุลการค้า (trade deficit)

2.4.3. ได้ดุลการค้า (trade surplus)

2.4.4. ดุลการชำระเงิน (Balance of payments)

2.4.4.1. ความแตกต่างระหว่างปริมาณเงินที่ไหลเข้าและไหลออก

2.4.4.2. ประเทศที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจต่ำ รายได้ประชากรต่ำ อาจจะทำให้สินค้าบางอย่างขายไม่ได้

2.4.4.3. คิดทั้งดุลการค้า การลงทุน การบริจาค ค่าใช้จ่ายทางการทหาร เงินนักท่องเที่ยว ค่าบริการ

3. การมีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศ

3.1. การส่งออกและการนำเข้า

3.1.1. เกิดความร่วมมือในการและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ แทนเงินตรา

3.2. กิจการการค้าระหว่างประเทศ

3.2.1. ซื้อสินค้า ไปขายอีกประเทศหนึ่ง

3.3. ให้สิทธิดำนเนินการและระบบแฟรนไชส์

3.3.1. ให้สิทธิดำเนินการ เช่น pepsi cola

3.3.2. แฟรนไชส์ McDonald's Pizza Hut

3.4. การผลิตตามสัญญา contract Manufacturing

3.5. การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก

3.5.1. จากค่าแรง และปัจจัยการผลิตถูก

3.6. การร่วมทุน

3.7. การลงทุนโดยตรง

3.8. กิจการข้ามชาติ

3.8.1. ค่าเงินในประเทศแข็งตัวอาจจะทำให้เกิดปัญหาการส่งออก

3.8.2. ฟอร์ด เอ็กซอน เจนเนอรัล มอเตอร์

4. กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

4.1. กลยุทธ์หลายประเทศ multinational strategy

4.1.1. ส่งเสริมการขาย และจัดจำหน่าย ตามคามเหมาะสมแต่ละประเทศ

4.2. กลยุทธ์ระดับโลก Global strategy/ globalization

4.2.1. ใช้กลยุทธ์เดียวเข้าถึงทุกคน

5. อุปสรรคสำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

5.1. อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ

5.2. อัตราแลกเปลี่ยน

5.2.1. ค่าเงินอ่อนตัว การนำเข้าจะต้องใช้เงินมากขึ้น

5.3. กฎหมาย การเมือง

5.3.1. กฎหมาย

5.3.1.1. บางประเทศกีดกันต่างด้าว ในด้านการถือครองทรัพย์สิน หรือจำกัดการนำเข้า

5.3.2. ภาษี ข้อจำกัดทางการค้า

5.3.2.1. บางประเทศต้องซื้อขาย ผ่านธนาคารกลาง จำกัดการถือครองเงินตรา

5.3.2.2. เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ จึงตั้งกำแพงภาษีเพื่อคุ้มครอง

5.3.3. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

5.3.4. โควต้า

5.3.4.1. บางผลิตภัณฑ์ จำกัดเพดานการนำเข้า

5.3.5. การสั่งห้าม คว่ำบาตร

5.3.5.1. มักเป็นเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือสุขภาพ ป้องกันการทุ่มตลาด หรือเพื่อความปลอดภัย จากโรคติดต่อ

5.3.6. อุปสรรคจากการเมือง

5.3.6.1. นโยบายการเมืองเปลี่ยนแปลง

5.3.6.2. ความมั่นคงทางการเมือง

5.3.7. อุปสรรคทางด้านสังคม และวัฒนธรรม

5.3.7.1. ความแตกต่างทางค่านิยม

5.3.7.2. ความแตกกต่างทางภาษากาย

5.3.7.3. บทบาทในครอบครัว

5.3.7.4. การตรงต่อเวลา

5.3.7.5. วันหยุด

5.3.7.6. ระบบ การชั่ง วัด ตวง

5.3.8. อุปสรรคทางด้านเทนโนโลยี

5.3.8.1. เป็นได้ทั้งโอกาส และอุปสรรค

6. ข้อตกลง สนธิสัญญา องค์กรส่งเสริมการค้า

6.1. ข้อตกลงทั่วไป

6.1.1. ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า General Agreement on Tariffs and Trade

6.1.2. องค์การการค้าโลก World Trade Organization WTO

6.1.3. ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ NAFTA North American Free Trade Agreement

6.1.3.1. อเมริกาได้แรงงานราคาถูกจากแมกซิโก

6.1.3.2. อเมริกา แคนาดา แมกซิโก

6.1.4. สหภาพยุโรป EU European Union

6.1.5. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย แปซิฟิค APEC The asia-Pacific Economic Coopertion

6.1.5.1. สนับสนุนการค้าเสรี

6.1.5.2. อำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

6.1.6. ธนาคารโลก World Bank

6.1.6.1. ระดมทุนจากประเทศสมาชิก

6.1.6.2. ให้ประเทศกำลังพัฒนา และด้อยพัฒนากู้

6.1.7. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund IMF

6.1.7.1. ให้กู้ระยะสั้นกับประเทศที่ประสบปัญหาการเงิน