สถิติพื้นฐานเพื่อวิจัย statistic for research

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สถิติพื้นฐานเพื่อวิจัย statistic for research by Mind Map: สถิติพื้นฐานเพื่อวิจัย statistic for research

1. ความหมาย

1.1. ข้อมูล/สารสนเทศ/ตัวเลข/ข้อมูลที่รวบรวมมา

2. ประเภทข้อมูล

2.1. นำไปบวก ลบ คูณ หาร ไม่ได้

2.1.1. Ordinal scale

2.1.1.1. ใช้จัดอับดับสิ่งต่างๆ

2.1.2. Normal scale

2.1.2.1. จัดข้อมูลเป็นกลุ่ม เช่น เพศ

2.2. นำไปบวก ลบ คูณ หาร ได้ มี 0 เเท้

2.2.1. Ratio scale

2.2.1.1. ข้อมูลที่ใช้วัดในระดับสูงวิเคราะห์สถิติได้ทุกวัน เช่น น้ำหนัก ความกว้าง ความสูง

2.3. นำไปบวก ลบ คูณ หาร ได้เเต่ไม่มี 0 แท้

2.3.1. Interal scale

2.3.1.1. บอกความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดเเต่ละช่วง ซึ่งมีความห่างเท่ากัน เช่น อุณหภูมิ

3. ประเภทของสถิติ

3.1. Inferential statistics

3.1.1. วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนำไปสู่การสรุปของประชากร

3.1.2. Parameter

3.1.3. Median test,Sign test : non-parameter

3.2. Descriptive statistics

3.2.1. ข้อมูลเชิงบรรยาย พรรณนา

3.2.2. ใช้ตัวอักษร ตัวเลข เเผนภาพ

4. Purpose

4.1. ศึกษาการพยากรณ์ การประมาณค่า

4.2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเเปร

4.3. ศึกษาความเเตกต่างระหว่างกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา

5. ข้อพิจารณาการใช้สถิติเพื่อการทำวิจัย

5.1. บอกลักษณะคุณสมบัติของหน่วยการศึกษาได้

5.2. รู้วัตถุประสงค์ของการนำสถิติมาใช้

5.3. รู้หลักการเบื้องต้นของการใช้สถิติ

5.4. กำหนดตัวเเปรที่ศึกษาได้ว่าเป็นตัวเเปรเเบบใด

6. ตัวเเปร

6.1. ตัวเเปรตามบทบาท

6.1.1. Independent variables

6.1.2. Dependient variables

6.2. ตัวเเปรตามระดับของการวัด

6.2.1. Ratio

6.2.2. Internal

6.2.3. Ordinal

6.2.4. Nominal

7. หลัการเบื้องต้น

7.1. เเปรผลสถิติได้ถูกต้อง

7.2. หลีกเลี่ยงการนำเสนอซํ้าซาก

7.3. ตีความหมายได้ถูกต้อง

8. การใช้สถิติวิเคราะห์ตัวเเปรในการวิจัย

8.1. หาความแตกต่าง 2 ตัวแปร

8.1.1. วิเคราะห์การเเปรผันทางเดียว

8.1.2. วิเคราะห์ถดถอยเเบบง่าย

8.2. หาความสัมพันธ์หลายตัวเเปร

8.2.1. ใช้เทคนิคการถดถอยพหุเชิงชั้น

8.2.2. การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์

8.2.3. ใช้เทคนิคการถดถอยพหุเเบบปกติ

8.2.4. ใช้เทคนิคการถดถอยพหุเเบบขั้นตอน