ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.2 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

1.1. 1.2.1การระบุและตีความปัญหา

1.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกชึ็งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือประดิษฐ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้นๆ

1.2. 1.2.2 หารพัฒนาแนวคิด

1.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อกำจัด มรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัยหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา และพัฒนาต่อไป

1.3. 1.2.3การสร้างแนวทางการแก้ปัณหา

1.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบและนำไปทดสอบ

2. 1.1 ความรู้กับการแก้ปัญหา

2.1. 1.1.1 ความรู้พื้นฐาน

2.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่ง ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆ ด้านได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตัวอย่างการนำความรู้พื้นฐานมาพัฒนาเทคโนโลยีได้แก่ - การออกแบบประตูห้องต่างๆในอาคาร เช่น ห้องทำงาน ห้องน้ำ

2.2. 1.1.2 ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2.2.1. นอกจากความรู้พื้นฐาน ที่กล่าวมาข้างต้น ในการแกเปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น -ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย รวมถึงแนวคิดแบบคุณธรมม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และทักษะที่จำเป็น เช่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกับผู้อื่น