ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

1. 1.2การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปํญหา

1.1. 1.2.1การระบุและตีความปัญหา

1.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีปัญหา คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องไปนำไปสู่สร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น

1.2. 1.2.2การพัฒนาความคิด

1.2.1. พัฒนาความคิดในการแก้ปัญหา คำถามที่ผู้แก้ปัญหาต้องพยายามหาคำตอบในกระบวนการย่อยนี้คืิ จะแก้ปัญหาอย่างไร

1.2.1.1. 1.2.3การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

1.2.1.1.1. การนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบ และนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ หรือนำไปทดสอบในสถานการณ์จริง

2. 1.1ความรู้กับการแก้ไขปัญหา

2.1. 1.1.1ความรู้พื้นฐาน

2.1.1. ผู้แก้ปัญหาควรมีพื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2.1.2. 1.12ความรู้และทักษะปฏิบัติงาน

2.1.2.1. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฏหมายรวมถึงแนวปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และทักษะที่จำเป็น เช่นการสื่อสาร การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกับผู้อื่น