ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1.ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. การแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

1.1.2. ตัวอย่างการนำความรู้พื้นฐานมาพัฒนาเทคโนโลยี เช่น ห้องทำงาน ห้องน้ำ การออกแบบรูปแบบของประตู การควบคุมการทำงานของกระสวยอวกาศ

1.2. 2.ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฎหมาย แนวปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

2.1.2. ระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. พัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาต้องพยายามหาคำตอบในกระบวนการย่อย

2.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. การนำความคิดมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบ

2.3.2. ผู้แก้ปัญหาต้องประเมินสมรรถภาพของวิธีการสร้างขึ้นโดยอาจพัฒนาเกณฑ์การประเมิน