ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์

1.1.2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

1.1.3. ความรู้ทางเทคโนโลยี

1.1.4. ความรู้ทางมนุษยศาสตร์

1.1.5. ความรู้ทางสังคมศาสตร์

1.1.6. ตัวอย่าง การออกแบบประตูห้องต่างๆ ในอาคารเช่น ห้องทำงาน ห้องน้ำ ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน

1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฏหมาย

1.2.2. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

1.2.3. คุณธรรม จริยธรรม

1.2.4. ทักษะที่จำเป็น

1.2.4.1. การสื่อสาร

1.2.4.2. การคิดเชิงระบบ

1.2.4.3. ความคิดสร้างสรรค์

1.2.4.4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

1.2.4.5. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

1.2.5. ตัวอย่าง ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่เรียกว่าซีแพป (CPAP)

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ปัญหาคืออะไร

2.1.2. เกิดขึ้นเมื่อใด

2.1.3. เกิดที่ใด

2.1.4. ใครเกี่ยวข้องบ้าง

2.1.5. ทำไมจึงเป็นปัญหา

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. จะแก้ปัญหาอย่างไร

2.2.2. เข้าใจสาเหตุ

2.2.3. มีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหา

2.3. การสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา

2.3.1. การนำแนวคิดมาสร้างให้เป็นจริง