ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.1ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศ่าสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นำความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การออกแบบประตูห้องต่างในอาคาร

1.2. ความรู้และทักษะในการปกิบัติงาน

1.2.1. เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย และทักษะที่จำเป็น เช้่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์

2. 1.2การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ่ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ

2.2. การพัมนาแนวคิด

2.2.1. นำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

2.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. โดยอาจสร้างเป็นต้นแบบและนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับหรือนำไปทดสอบในสถานการณ์จริงและเก็บข้อมูลผลการทดสอบ