ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน ในการแก้ปัญหาหนึ่ีงๆผู้แก้ปัญหาควรมีพื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.1.1. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน จำเป้นต้องใช้ความรู้และทักาฝะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และทักษะจำเป้น เช่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุตีความปัญหา ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น

2.1.1. การพัฒนาแนวคิด เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหา และมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ ผู้แก้ปัญหาควรเขียนภาพร่างหรือแผนภาพแสดงรายละเอียดแนวคิดในการแก้ปัญหา

2.1.1.1. การสร้างแนวทางแก้ปัญหา หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป้นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบ(PROTOTYPE)และการนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ หรือนำไปทดสอบในสถานการณ์จริงและเก็บข้อมูลผลการทดสอบ