ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. ผลดี

1.1.1. 1. ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1.2. 2) ด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบทางด้านบวกต่อสังคม

1.1.3. 3) ด้านการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้

1.2. ผลเสีย

1.2.1. คุณภาพชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนี้ - โรคอันเกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ได้แก่ อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือเนื่องจากจับเมาส์ หรือใช้แป้นพิมพ์เป็นเวลานาน อาการปวดคอ ไหล่ และหลัง การเกิดปัญหาด้านสายตาเนื่องจากเพ่งมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกัน เป็นต้น

2. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. เทคโนโลยี

2.1.1. หมายถึง

2.1.1.1. เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ

2.1.2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆ

2.1.2.1. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

2.1.2.1.1. 1. อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ได้ใช้คอมพิวเตอร์แบบรถยนต์ ปฏิบัติการการผลิต การขับเคลื่อน การบริการ และการขาย รวมทั้งออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานในโรงงานได้ในรูปแบบหุ่นยนต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 2. อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมประเภทนี้ ใช้ระบบการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing) ในการจัดเตรียมต้นฉบับบรรณาธิกรณ์ตีพิมพ์ จัดเก็บ และจำหน่าย และสามารถพิมพ์ข้อมูลจากระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) วีดิโอเท็กซ์ วัสดุย่อส่วนและเทเลเท็กซ์ได้ รวมทั้งการพิมพ์ภาพโดยใช้เทอร์มินัลนำเสนอภาพ (Visual Display Terminal)

2.1.2.2. ด้านการเกษตร

2.1.2.2.1. เทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อการเกษตร ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีจำนวนประชาชนมากที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีสาขามากมาย เช่น สาขาพืช สาขาสัตว์ ซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษและในปัจจุบันนี้ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการเกษตรมากขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประกอบกับสร้างองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ดารเกษตรนั้นดีขึ้น

2.2. สารสนเทศ หมายถึง

2.2.1. ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น ประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เชน ตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ์ เสียง ตัวเลข เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านั้นผ่ารการประมวลผล และบันทึกไว้ อย่างเป็นนระบบตามหลักวิชาการในการสื่อประเภทต่างๆ

2.2.2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

2.2.2.1. คือ การประยุกค์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บ การประมวลผล และเผยแพร่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว

2.2.2.2. ประกอบด้วย

2.2.2.2.1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

2.2.2.2.2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมาใช้งาน

2.2.2.2.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

2.2.2.2.4. หน่วยแสดงข้อมูล

2.2.2.2.5. การสื่อสารโทรคมนาคม

2.2.2.2.6. บุคลากร

2.2.2.2.7. สําเนาข้อมูล

3. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

3.1. ประกอบด้วย

3.1.1. ฮาร์ดแวร์

3.1.1.1. หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เช่น แป้นพิมพ์ จอภาพ เมาส์ หน่วยประมวลผล เป็นต้น

3.1.2. ซอฟต์แวร์

3.1.2.1. หรือชุดคำสั่ง มีหน้าที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน คือ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

3.1.3. ข้อมูลหรือข่าวสารสนเทศ

3.1.3.1. คอมพิวเตอร์จะประมวลตามข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่หน่วยรับข้อมูล ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

3.1.4. ผู้ใช้

3.1.4.1. มีหน้าที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

3.1.5. กระบวนการทำงาน

3.1.5.1. เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือข้อสนเทศจากคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์จำเป็นที่ผู็ใช้จะต้องเข้าใจขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. การประมวลผลข้อมูล

4.1. วิธีการประมวลผลข้อมูล มีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าวิธีใดจะเหมาะสมกับการทำงานของตนเอง หรือ องค์กร หน่วยงานต่างๆ วิธีการประมวลผลข้อมูลดังนี้

4.1.1. 2การประมวลผลแบบกลุ่ม หมายถึง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง และนำข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวมาประมวลผลพร้อมกัน เช่น การเก็บข้อมูลเวลาเข้าออกของนักเรียน และเมื่อถึงสิ้นเดือนโรงเรียนจะนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นรายงานการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนประจำเดือน เป็นต้น

4.1.2. 1.การประมวลผลแบบเชื่อมตรง หมายถึงการทำงานในขณะที่ข้อมูลวิ่งไปบนสายสัญญาณเชื่อมต่อจากเครื่อง ปลายทาง (terminal) ไปยังฐานข้อมูลของเครื่องหลักที่ใช้ในการประมวลผล

4.2. การประมวนผล หมายถึง การประมวลผลข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูล บันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึงไว้ในแฟ้มเอกสาร จากนั้นนำข้อมูลมาแยกแยะ แล้วตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด ความน่าเชื่อถือ ฯลฯ

5. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1. ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ จำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการสื่อสารไร้พรหมแดน ช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยส่งเสริมให้ม ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปัจจุบันเราจึงได้พบเห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่าง ๆ จำนวนมาก