ภาษาคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาษาคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ภาษาคอมพิวเตอร์

1. ตัวอย่าง package main // นำเข้า package fmt มาใช้งาน import "fmt" func main() { // ภายใต้ fmt มีฟังก์ชันชื่อ Println ให้เราสามารถพิมพ์ข้อความออกจอได้ fmt.Println("Hello, Go") }

2. ภาษา6

3. ภาษา C# ได้รวบรวมข้อดีของภาษาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษา Java ภาษา C และ ภาษา C++ โดยมีข้อดีดังนี้ 1. เป็นภาษาที่เขียนง่าย ไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย เพราะคล้ายภาษา Java ภาษา C และ ภาษา C++ ทาให้หลายคนเข้าใจได้ไม่ยาก

4. ภาษา 8

5. ภาษาจาวา (อังกฤษ: Java programming language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (อังกฤษ: Object Oriented Programming) พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการกรีน (the Green Project) และสำเร็จออกสู่สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งภาษานี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส (C++) โดยรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทำงานของ เจมส์ กอสลิง แต่ว่ามีปัญหาทางลิขสิทธิ์ จึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ "จาวา" ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน และแม้ว่าจะมีชื่อคล้ายกัน แต่ภาษาจาวาไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ปัจจุบันมาตรฐานของภาษาจาวาดูแลโดย Java Community Process ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการ ที่อนุญาตให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกำหนดความสามารถในจาวาแพลตฟอร์มได้

6. ภาษา9

7. ภาษา 10

8. นบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในภาษา Python ในพื้นฐานจนถึงระดับสูง เราจะสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python ในเบื้องต้น โครงสร้างของภาษา ตัวแปรและประเภทข้อมูล ตัวดำเนินการ อาเรย์และฟังก์ชัน และนอกจากนี้เรายังครอบคลุมการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ในภาษา Python บทเรียนของเราจะเป็นการเขียนโปรแกรมบน Console และเป็นแบบ Interactive shell เป็นส่วนมากและเราใช้ Python เวอร์ชัน 3 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งจะมีบางอย่างที่แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้า ในบทเรียนมีตัวอย่างและคำอธิบายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจในหลักของภาษา Python มากขึ้น

9. # My first Python program ''' This is a multiline comment ''' print ('Hello Python.') # Inline comment

10. กาษา 9

11. //---------------------------------------------------------- //Author : THAI OPEN CODE //Author URI: https://www.thaiopencode.com //Facebook : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode //---------------------------------------------------------- import java.util.Scanner; public class CircleAreaCalculator { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("กรุณากรอกตัวเลขของรัศมี : "); double r = scan.nextDouble(); scan.close(); System.out.printf("\r\nพื้นที่ของวงกลม คือ %.2f", Math.PI * (r * r)); } }

12. // #C Hello Word program using System; namespace Hello { class Program { static void Main() { // print text to the screen Console.WriteLine("Hello World!"); } } }

13. ภาษา7

14. *************************************************** * Author : CS Developers * Author URI: https://www.comscidev.com * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers ***************************************************/ #include<stdio.h> int main() { int arr_size = 10; int number[arr_size]; int i, tmp; for(i=0; i<arr_size; i++) { printf(" Enter number %d : ", i+1); scanf("%d", &number[i]); } i = 0; do { if(i < arr_size-1 && number[i] > number[i+1]) { tmp = number[i+1]; number[i+1] = number[i]; number[i] = tmp; i = 0; } else { i++; } }while(i < arr_size); printf("\n Ascending order : "); for(i=0; i<arr_size; i++) { printf(" %d", number[i]); } return 0; }

15. GO LANG การเขียนโปรแกรม ภาษา Go MAY 17, 2017 4:31 PMBanyapon Poolsawasd22 6292Views SHARE ภาษา Go เป็นภาษาใหม่ที่ทาง Google ได้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ OpenSource Project โดยทีมนักพัฒนาของ Google สำหรับแนวทางเลือกใหม่การเขียนโปรแกรม อันที่จริงโครงการนี้เป็นโครงการที่ Google ได้วางนโยบายให้ พนักงานใช้เวลาว่าง 20% ของเวลางานไปทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำแบบ Capstone (แนวทางการศึกษาด้วยตนเอง) ก็เลยได้เกิดเจ้าโครงการภาษา Go นี้มา แต่สำหรับส่วนตัวของผม ผมแค่รู้สึกว่าเจ้า Go เฟอร์ สัญลักษณ์ของภาษานี้มันน่ารักดี ประกอบกับมีพี่น้องนักพัฒนาชาวไทยของเราเริ่มหันมาใช้ภาษา Go มาพัฒนา API และ Web Services ด้วยคุณสมบัติของความรวดเร็วของมัน

16. หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)

17. JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)

18. org 100h ; set video mode mov ax, 3 ; text mode 80x25, 16 colors, 8 pages (ah=0, al=3) int 10h ; do it! ; cancel blinking and enable all 16 colors: mov ax, 1003h mov bx, 0 int 10h ; set segment register: mov ax, 0b800h mov ds, ax ; print "hello world" ; first byte is ascii code, second byte is color code.

19. //Author : THAI OPEN CODE //Author URI: https://www.thaiopencode.com //Facebook : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode //---------------------------------------------------------- import java.util.Scanner; public class CircleAreaCalculator { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("กรุณากรอกตัวเลขของรัศมี : "); double r = scan.nextDouble(); scan.close(); System.out.printf("\r\nพื้นที่ของวงกลม คือ %.2f", Math.PI * (r * r)); } }

20. 1 ภาษา Assembly

21. 4 ภาษา R

22. 2 ภาษา Go

23. 3 ภาษา Java Scriat

23.1. R เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เป็นที่ใช้คำนวณทางสถิติ เพราะเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ท (open source) ที่ใช้งานได้ฟรี รองรับระบบปฎิบัติการหลายระบบ ปฎิบัติการทั้ง Windows Mac OS หรือ Linux โดยการทำงานของ R ที่นิยมเนื่องจากมี built-in function ทางด้านสถิตที่มีปริมาณมาก รวมถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

24. R เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เป็นที่ใช้คำนวณทางสถิติ เพราะเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ท (open source) ที่ใช้งานได้ฟรี รองรับระบบปฎิบัติการหลายระบบ ปฎิบัติการทั้ง Windows Mac OS หรือ Linux โดยการทำงานของ R ที่นิยมเนื่องจากมี built-in function ทางด้านสถิตที่มีปริมาณมาก รวมถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

25. ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนภาษา C เบื้องต้น บทเรียนนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษา C และโครงสร้างพื้นฐานทางภาษา เช่น ตัวแปร ตัวดำเนินการ Input-Output คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม ฟังก์ชัน อาเรย์ และอื่นๆ มันมีตัวอย่างจำนวนมากที่จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายและอย่างรวดเร็ว และคำอธิบายการทำงานของโปรแกรมในแต่ละบท ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เป็นภาษาที่มีความจำเป็นมาก มันสนับสนุนการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้าง การกำหนดขอบเขตของตัวแปร และการเรียกใช้ตัวเอง (Recusion) และมันเป็นภาษาที่อยู่ในระดับต่ำ (Low level) นั่นคือ มันเป็นภาษาที่สามารถทำงานได้ดีในระดับของฮาร์ดแวร์ ภาษา C เป็นสามารถที่ออกแบบมาให้สามารถที่จะทำงานกับคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นมันจึงถูกพบบ่อยในการใช้สร้างแอพพลิเคชันในสมัยก่อนที่เขียนโดยภาษาแอสเซมบลี รวมถึงระบบประฏิบัติการ เช่นเดียวกันกับซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ และระบบฝังตัว

26. นบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับภาษา C++ เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับภาษา C++ และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา เช่น ตัวแปร ตัวดำเนินการ อาเรย์ คำสั่งควบคุม โครงสร้างข้อมูล พอยน์เตอร์ และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังจะพูดถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมขั้นสูงที่สนับสนุนในภาษา C++ อย่างเต็มรูปแบบ

27. // my first world program #include <iostream> int main() { std::cout << "Hello World!\n"; return 0; }

28. # download lubridate package install.packages("lubridate") library(lubridate) # lubridate key functions today <- Sys.time() year(today) month(today, label = T) day(today) wday(today, label = T)

29. 5 ภาษา PHP

30. พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์

31. <?php # This is my frist program in PHP echo "Hello PHP language!\n"; # Displaying the site name and year echo "Marcuscode.com\n"; echo "2016" ?>